wtorek, 27 września 2011

Czy w zamówieniach publicznych potrzebne jest apostille?

Na mocy Międzynarodowej Konwencji w Hadze z 5 października 1961 roku, strony konwencji uzgodniły, iż ich dokumenty urzędowe nie będą musiały być legalizowane w celu użycia na terytorium innego państwa - strony konwencji. Zamiast tego wprowadzono tzw. apostille (będącego rodzajem zaświadczenia). 

W celu ustalenia czy apostille jest potrzebne dla dokumentów podmiotów zagranicznych, które są składane polskim zamawiającym w procedurze przetargowej, należ zajrzeć do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zgodnie z tym rozporządzeniem dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W żadnym jednak miejscu rozporządzenie nie wspomina o obowiązku przedłożenia dokumentów opatrzonych apostille. Uznać należy więc, że wykonawcy nie mają takiego obowiązku.

Orzecznictwo: sygn. akt KIO/UZP 643/09, 656/09
źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Apostille nie jest wymagane w zamówieniach publicznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz