wtorek, 6 września 2011

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego jako wykonawca

Zgodnie z polskim prawem zamówień publicznych, wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 u.p.z.p.).

Definicja oddziału (bez rozróżnienia czy chodzi o oddział przedsiębiorcy krajowego czy zagranicznego) znajduje się z kolei w art. 5 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.), który stanowi, iż odział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Z powyższych definicji widać wyraźnie, iż o zdolności do występowania w postępowaniu w charakterze wykonawcy przesądza posiadanie przez daną jednostkę podmiotowości prawnej, która umożliwia mu samodzielne występowanie w postępowaniu i zaciąganie zobowiązań. Zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne (oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), mają przyznaną podmiotowość prawną na mocy Kodeksu cywilnego, albo na mocy innych ustaw.

Niestety, w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, żadna ustawa nie przyznaje mu zdolności prawnej*.  

Z orzecznictwa ETS-u (C-139/80) wynika, iż :
pojęcie oddziału, agencji lub każdego innego zakładu jest równoznaczne z istnieniem centrum operacyjnego, które manifestuje się w sposób trwały na zewnątrz jako przedłużenie przedsiębiorstwa macierzystego, ma dyrekcję i jest materialnie wyposażone tak, aby istniała możliwość negocjowania spraw z osobami trzecimi w taki sposób, aby ci ostatni wiedząc, że zostanie nawiązany ewentualny stosunek prawny z przedsiębiorstwem macierzystym z siedzibą za granicą, byli zwolnieni z konieczności bezpośredniego zwrócenia się do niego i mogli prowadzić interesy z centrum operacyjnym, które stanowi jego przedłużenie”. 
Oddział jest więc tylko formą organizacyjno-prawną, w której przedsiębiorca prowadzi swoją działalność na terytorium Polski. Nie jest odrębnym bytem prawnym - działa w ramach, na rzecz i w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego.  

Tak więc to przedsiębiorca zagraniczny a nie jego oddział może być wykonawcą zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Oświadczenia woli w jego imieniu (np. ofertę) może jednak składać reprezentant oddziału. Zgodnie z treścią art. 87 u.s.d.g., przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.


* Jedynym wyjątkiem są tu oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń (art. 106 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Powiązane orzeczenia (sygn. akt):
  • KIO1890/10,
  • KIO/UZP 1400/09,
  • UZP/ZO/0-798/07.
       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz