poniedziałek, 3 października 2011

Czy posiadanie certyfikatu ISO może być kryterium wyboru oferty?

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 u.p.z.p. zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny oferty określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przy ocenie dopuszczalności stosowania jako kryterium oceny oferty posiadania przez wykonawcę certyfikatów jakości, należy mieć na uwadze przepis art. 91 ust. 3 u.p.z.p., który stanowi, iż kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

"Wyjątkiem od tego zakazu są usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. lub w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r., co do których zamawiającego nie obowiązuje zakaz ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy".

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przyznanie "punktacji za posiadanie lub wdrażanie certyfikatów ISO 9001 i 14000 jest w rzeczywistości przyznaniem punktów za właściwość ekonomiczną wykonawcy, gdyż zarządzanie jakością jest własnością ekonomicznie wymierną danego przedsiębiorstwa". Normy ISO nie mogą więc stanowić kryterium oceny oferty. 

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz