wtorek, 4 października 2011

Wymiana informacji - kto ponosi ryzyko za awarię sprzętu?

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy wymieniają między sobą informacje nie tylko drogą pisemną (co zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.z.p. jest zasadą), ale także za pośrednictwem faksu czy poczty elektronicznej. 

Dopuszczalne formy porozumiewania się między stronami postępowania zostały określone w art. 27 ust. 1 u.p.z.p., który stanowi, iż wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub droga elektroniczna. O dokonanym wyborze formy porozumiewania się zamawiający powinien poinformować wykonawców w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W doktrynie wskazuje się, iż wskazane jest, aby informację taką podano w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert. 

Ustawodawca przewidział jednak możliwość szczególnego sposobu porozumiewania się w odniesieniu do czynności złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uznaje się za prawidłowo złożony, gdy wykonawca poinformuje telefonicznie przed upływem terminu na składanie wniosków o jego złożeniu. Wniosek będzie uważany za złożony w terminie, jeśli został wysłany w formie pisemnej przed upływem terminu jego złożenia oraz zamawiający otrzyma go w terminie 7 dni od upływu terminu składania wniosków

Urządzenia mogą jednak ulec awarii, co może mieć daleko idące konsekwencje np. w przypadku składania odwołania za pośrednictwem faksu. Problem ten był przedmiotem szeregu wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO). Z orzecznictwa KIO wynika ogólna zasada, iż ryzyko związane z brakiem przesłania informacji wynikającej z awarii np. faksu, ponosi strona, do której urządzenie należy (sygn. akt: UZP/ZO/0-12/07).

Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami ustawodawca wprowadził art. 27 ust. 2 u.p.z.p., który stanowi, iż w przypadku wyboru faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania danej wiadomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz