czwartek, 3 listopada 2011

Jak dokonać otwarcia ofert?

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 u.p.z.p. otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. W ramach procedury związanej z otwarciem ofert należ:
  1. poprosić obecnych o wpisanie się na listę obecności,
  2. podać kwotę brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  3. zalecanym jest przedstawienie składu komisji przetargowej,
  4. zasadnym jest wskazanie przedmiotu postępowania oraz trybu w jakim postępowanie jest prowadzone, 
  5. należy poinformować zebranych o liczbie złożonych ofert oraz zwrócić uwagę na nienaruszalności opakowań w jakich dostarczono oferty, 
  6. otwarcia ofert należy dokonać w kolejności ich składania w siedzibie zamawiającego,
  7. zalecanym jest po otwarciu wszystkich ofert zwrócenie się do obecnych z pytaniem czy nie mają zapytań do odczytanych informacji, 
  8. w przypadku, gdy wykonawcy zgłoszą zapytania należy zawrzeć ich treść w protokole z otwarcia ofert, 
  9. zasadnym jest również poinformowanie zebranych o terminie, w jakiem zostanie przekazana informacja o wyniku postępowania do wykonawców, którzy złożyli oferty.
Więcej: Zamówienia publiczne: Ściągawka z otwarcia ofert

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza