środa, 4 stycznia 2012

Gminy będą organizować przetargi na wywóz odpadów komunalnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza prawdziwą rewolucję w branży, gdyż od 1 stycznia 2012 roku to nie właściciele nieruchomości będą zawierać umowy na wywóz odpadów komunalnych, gminy będą musiały organizować przetargi, w których wybierać będą firmę świadczącą takie usługi.  

Nowelizacja z jednej strony oznacza koniec wolnego rynku w branży wywozu odpadów komunalnych a z drugiej powiększenie zakresu zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja wprowadza również nową daninę publiczną (podatek śmieciowy), którą będą uiszczać właściciele nieruchomości na rzecz gmin (z szacunków ekspertów wynika, że do poboru nowej opłaty będzie trzeba zatrudnić nawet 10 tys. nowych urzędników).

Zgodnie z ustawą:
 Art. 3a ust. 1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do: 
1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub 
2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym , lub 
3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
2. W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
3. Do przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza