czwartek, 5 stycznia 2012

Partnerstwo publiczno-prywatne - zobowiązania można pominąć w rachunku długu publicznego JST

Kiedy zobowiązania z tytułu partnerstwa publiczno-prywatnego zalicza się długu publicznego JST? Na to pytanie należy odpowiedzieć analizując treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do długu Skarbu Państwa (Dz. U. nr 252, poz.1692)

Kluczowe jest odpowiedzenie na pytanie w jakich okolicznościach umowa o PPP ma wpływ na poziom długu, a w jakich okolicznościach takiego wpływu nie ma? Co do zasady, wg zaleceń Eurostatu, środki zaangażowane w PPP powinny być klasyfikowane jako środki niepubliczne i w związku z tym mogą nie być zaliczane do długu publicznego jeśli są spełnione poniższe warunki: 
  1. partner prywatny ponosi ryzyko budowy i dodatkowo 
  2. partner prywatny ponosi co najmniej jedno z ryzyk - dostępności lub popytu.
W innych przypadkach, to jest jeśli ryzyko budowy jest ponoszone przez partnera publicznego lub jeśli partner prywatny ponosi jedynie ryzyko budowy, środki są zakwalifikowane jako środki publiczne, co ma swoje konsekwencje dla finansów jednostki sektora publicznego. Wówczas, wkład (zaangażowanie) podmiotu publicznego w każdej postaci (środki pieniężne, aporty rzeczowe, nakłady inwestycyjne) i zobowiązania wynikające z umowy (poręczenia, gwarancje, przyrzeczenia zapłaty itp.) muszą być zapisane w rachunku długu publicznego jako zobowiązania zwiększające ten dług. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz