środa, 8 lutego 2012

Cywilnoprawny charakter wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Przetarg ograniczony to – zgodnie z treścią art. 47 u.p.z.p. - tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Tryb postępowanie jest więc dwufazowy, przy czym pierwszy etap (złożenie wniosku o dopuszczenie) ma bardzo specyficzny charakter.
Na gruncie prawa cywilnego należy uznać iż wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu to czynność prawna, w rozumieniu art. 56 k.c. Wniosek jest oświadczeniem woli wykonawcy, swoistą deklaracją chęci uczestniczenia w postępowaniu przetargowym, który jest niezbędnym elementem dopuszczenia do możliwości złożenia konkretnej oferty.
W praktyce nie kształtuje on jednak żadnego stosunku zobowiązaniowego. Taki następuje dopiero po złożeniu przez wykonawcę oferty. Sam wniosek nie może być więc traktowany ani jako oferta, ani też jako część składowa oferty. Po złożeniu wniosku wykonawca może nie składać oferty a zamawiający nie ma żadnego roszczenia w tym zakresie względem wykonawcy.
Podobnie w jednym z orzeczeń (sygn. akt KIO 1263/10) stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza:
„w żadnym razie wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu, o którym mowa w art. 47 Pzp nie jest oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki ani umową czy nawet zobowiązaniem (np. umową przedwstępną, jednostronnym zobowiązaniem etc…) do poczynienia jakichkolwiek oświadczeń w tym przedmiocie. W szczególności wniosek taki nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty po dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert otrzymane od zamawiającego. Dopiero złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia skutkować będzie przyjęciem określonych zobowiązań majątkowych przez wykonawcę (instytucja związania ofertą, zabezpieczenie oferty wadium etc…)”. 
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz