piątek, 10 lutego 2012

Nowa podstawa wykluczenia wykonawcy

Do sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk 120), który zawiera przepisy nowelizujące ustawę Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 17 projektu ustawy, zmiany dotyczą art. 24 u.p.z.p., który reguluje przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Projekt zakłada, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 264b lub 264c ustawy Kodeks karny;
- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 264b lub 264c ustawy Kodeks karny.
Przestępstwa, o których mowa w projekcie nowelizacji to: 

Art. 264b. Kto powierza wykonywanie pracy małoletniemu przebywającemu bez ważnego dokumentu upraw­nia­jącego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powierza wykonywanie pracy w tym samym czasie wielu osobom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą uporczywie powierza wykonywanie pracy osobie przebywającej bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  

Art. 264c. Kto powierza wykonywanie pracy pokrzywdzonemu przestępstwem określonym w art. 189a § 1 przeby­wającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powierza wykonywanie pracy w warunkach szczególnego wyzysku osobie przebywającej bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”. 

Źródło: Sejm RP. 
Autor: Witold Jarzyński


2 komentarze:

  1. Jakby mało było w PZP papierologii... Nie podoba mi się ten projekt ;-)

    OdpowiedzUsuń
  2. Niestety, musimy go przyjąć ze względu na dyrektywę UE. Ciekawsze od nowej podstawy wykluczenia jest w nim jednak to, że to pracodawca będzie zobowiązany sprawdzać dokumenty cudzoziemca i będzie je musiał przechowywać u siebie.

    OdpowiedzUsuń