poniedziałek, 19 marca 2012

Forma zobowiązania podmiotu trzeciego


Na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca może korzystać z wiedzy oraz doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub też zdolnościach finansowych podmiotów trzecich, bez względu na charakter prawny łączący te podmioty. W takiej sytuacji wykonawca musi udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jako, że ustawa prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia pisemności, należy posiłkować się przepisami Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Nie jest dopuszczalna w tym przypadku inna forma np. kopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, iż zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, złożone w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełnia wymogów formy pisemności.

Należy także przypomnieć o Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Odnosi się ono jednak tylko do dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które zostały w ww. rozporządzeniu wprost wskazane. Rozporządzenie nie wymienia wśród dokumentów składanych na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu „pisemnych zobowiązań” podmiotów udostępniających zasoby wykonawcom. Dlatego też zastrzeżona w rozporządzeniu o dokumentach możliwość przełożenia stosownych dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do wymienionego wyłącznie w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumentu w postaci zobowiązania podmiotu trzeciego. Par 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów nie odnosi się do zobowiązania podmiotu trzeciego, dla którego ustawa zastrzegła formę pisemną, zwłaszcza , że ustawa jest aktem wyższego rzędu niż rozporządzenie.

Autor: Marta Kube

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych, luty/marzec 2012 r.

2 komentarze:

 1. Arcydzieło współczesnej „poezji” sądowniczej.
  „Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”
  Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława ...
  https://www.youtube.com/watch?v=RNLEELvzZd8
  Zeznania autora bajkowego operatu szacunkowego, biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego
  https://www.youtube.com/watch?v=RW62F955-_w&feature=youtu.be

  OdpowiedzUsuń
 2. Sądy opanowała mafia . "Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości", "Bezmiar bezprawia". "Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości".
  List Bogusława albo bezradność . Wzrastająca lawinowo w miarę zmniejszania czasu dzielącego nas od 25 października prorządowa medialna wrzawa nie jest już w stanie zagłuszyć fali narastającej frustracji, jaka ogarnia coraz szersze kręgi społeczeństwa, bezskutecznie próbującego od lat osiągnąć to, co zapisane jest w Konstytucji:
  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).
  http://barwybezprawia.pl/2015/10/14/5348/

  OdpowiedzUsuń