niedziela, 18 marca 2012

Kryteria oceny oferty w PPP

Ustawa prawo zamówień publicznych (PZP) pozwala, aby jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena. Inaczej jest w ustawie o partnerstwie publiczn-prywatnym (PPP). Zgodnie z treścią art. 6 PPP najkorzystniejsza oferta to taka, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia. W partnerstwie publiczno-prywatnym nie ma więc problemu z nadmiernym stosowaniem kryterium ceny, gdyż prawo nie zezwala na to, aby cena była jedynym kryterium wyboru oferty. 

Oprócz ceny, obligatoryjnym kryterium oceny oferty są: (1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem, oraz  (2) termin i wysokość przewidywanych płatności. W ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym wymieniono również przykładowe i fakultatywne krytreria oceny oferty, takie jak: (1) podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, (2) stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego, (3) efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych, (4) kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis.


Więcej na temat kryteriów oceny oferty w PPP:
Samorzadowyserwis.pl, Kryteria oceny ofert w postępowaniu o partnerstwo publiczno-prywatneBrak komentarzy:

Prześlij komentarz