środa, 21 marca 2012

KE pragnie uczciwych reguł gry dla przedsiębiorstw europejskich na międzynarodowym rynku zamówień publicznych

Tak jak niedawno pisaliśmy, Komisja Europejska opublikowała założenia tzw. preferncji europejskich, czyli instrumentów, które mają wpłynąć na kraje spoza Unii Europejskiej, aby te otworzyły swoje rynku zamówień publicznych przed wykonawcami z krajów UE.

Jak wynika z komunikatu prasowego, głównym celem inicjatywy jest wniesienie wkładu w otwarcie światowych rynków zamówień publicznych i zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom uczciwego dostępu do tych rynków. Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział w czasie konferencji prasowej, że: „UE powinna przestać być naiwna i zacząć forsować zasady uczciwości i wzajemności w handlu światowym. Nasza inicjatywa opiera się na przekonaniu, że otwarcie rynku zamówień publicznych przynosi korzyści zarówno na poziomie światowym, jak i na szczeblu europejskim. Jesteśmy otwarci na kontakty gospodarcze i jesteśmy gotowi otworzyć nasz rynek jeszcze bardziej, ale tylko pod warunkiem, że nasze przedsiębiorstwa będą mogły konkurować na równych zasadach ze swoimi konkurentami. Komisja będzie nadal czujnie stać na straży europejskich interesów oraz bronić europejskich przedsiębiorstw i miejsc pracy”.

Inicjatywa KE - jak czytamy w komunikacie prasowym -  jest w pełni zgodna z zobowiązaniami UE podjętymi w ramach Porozumienia w sprawie zamówień publicznych (GPA) zawartego w ramach WTO i dwustronnych umów handlowych. Europejskie instytucje zamawiające otrzymają dzięki inicjatywie wyjaśnienia dotyczące międzynarodowych zobowiązań UE w sposób prawnie wiążący.


Kluczowe aspekty wniosku dotyczącego rozporządzenia są następujące:

  • potwierdzone zostaje istotne znaczenie otwarcia rynku zamówień publicznych UE;
  • w przypadku zamówień powyżej 5 mln euro Komisja może zatwierdzić wykluczenie przez instytucje zamawiające w UE ofert składających się w znacznej części z towarów i usług pochodzących z państw trzecich, nieobjętych aktualnymi umowami międzynarodowymi;
  • w przypadku nagminnych i poważnych przypadków dyskryminacji wobec europejskich dostawców w państwach nienależących do UE Komisja będzie mieć do dyspozycji mechanizm umożliwiający jej ograniczenie danemu państwu dostępu do rynku UE, jeżeli nie wykazuje ono gotowości do podjęcia negocjacji mających na celu usunięcie nierówności w dostępie do rynku. Przewiduje się możliwość stosowania wszelkich możliwych środków ograniczających, na przykład wykluczenie ofert pochodzących z państw spoza UE lub nakładanie kar za zbyt niską cenę oferty;
  • ponadto wniosek zwiększa przejrzystość rażąco niskich ofert w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynku europejskim ze strony dostawców z państw trzecich.
Autor: Witold Jarzyński


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza