środa, 2 maja 2012

Zmiany PZP w 2011 r.

Jak wynika z projektu Sprawozdania UZP za 2011 r., w 2011 weszły w życie 4 nowelizacje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacje były dokonane: 
  1. ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.;
  2. ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 r.;
  3. ustawą o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 143), która weszła w życie z dniem 23 lutego 2011 r.;
  4. ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 484), która weszła w życie dnia 11 maja 2011 r.;

Najważniejsze zmiany zostały wprowadzone ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i ustawą  o zmianie PZP. Pierwsza przywołana ustawa wprowadziła nowy art. 91 ust. 8, a także art. 142 ust. 4 pkt 5 w ustawie Pzp. Dodany do art. 91 ustęp 8 ustawy Pzp zawiera upoważnienie do określenia w drodze rozporządzenia innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. W wykonaniu ww. delegacji ustawowej Prezes Rady Ministrów w dniu 10 maja 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559), wprowadzając następujące obligatoryjne poza ceną kryteria oceny ofert na zakup pojazdów transportu drogowego: 1) zużycie energii; 2) emisja dwutlenku węgla; 3) emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Druga ustawa wprowadziła nowy przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a, zgodnie z którym: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy”.

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz