czwartek, 14 czerwca 2012

Zobowiązanie podmiotu trzeciego nie może być w formie kserokopii

Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku z dnia 30 marca 2012 (sygn. akt KIO 561/12).

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b PZP wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.W wyroku czytamy, że "skoro bowiem ustawodawca przewidział dla konkretnego dokumentu jego formę (pisemną), niedopuszczalne jest twierdzenie, że zmiana formy tego samego dokumentu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) prowadzi do zmiany rodzaju dokumentu (stanowi o innym dokumencie)".

Izba stwierdziła ponadto, że nie mają tutaj zastosowania rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, gdyż reguły te "mają zastosowanie do dokumentów, o których mowa we wskazanym rozporządzeniu, tj. do dokumentów podmiotowych, których zamknięty katalog został określony w przepisach tego właśnie rozporządzenia oraz w odniesieniu do dokumentów przedmiotowych, których katalog o charakterze otwartym został określony także przepisami tego rozporządzenia. Tym samym tylko dokumenty, których dotyczy wskazane rozporządzenie mogą być składane w formie kserokopii potwierdzanej za zgodność z oryginałem co do zasady przez wykonawcę".

Czytając ten wyrok można mieć ambiwalentne uczucia. Z jednej strony argumenty wykonawcy brzmią sensownie (ustawodawca podał jako przykład formę pisemnego zobowiazania). Z drugiej jednak strony wnioski KIO też mają sens (przepis byłby martwy, gdyby "pisemne zobowiązanie" można było zastąpić "zobowiązaniem", które nie spełnia warunku formy pisemnej).

Przepis jest źle sformułowany, jednak wydaje się, iż racje ma zamawiający. W orzecznictwie KIO podkreśla się, że korzystanie z zasobów musi zostać udowodnione przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego "w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, czy podmiot, który przedstawia zobowiązanie innego podmiotu do udzielenia odpowiedniego zasobu jest uprawniony do dysponowania nim". Przedstawienie kserokopii oświadczenia nie daje takiej pewności.

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła tą interpretacje również w innych wyrokach:
- KIO/UZP 447/11,
- KIO/UZP 636/11,
- KIO/UZP 822/11,
- KIO/UZP 1106/11.

Na takim samym stanowisku stoi również UZP w swojej opinii.

* * *

Autor: Witold JarzyńskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz