czwartek, 5 lipca 2012

Czy oferta musi być sporządzona na formularzu zamawiającego?

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 82 ust. 3 PZP). Oznacza to, iż oferta wykonawcy musi być pod kątem merytorycznym zgodna z oczekiwaniami zamawiającego. Z regulacji tej nie można jednak wywodzić, iż oferta musi być zgodna z SIWZ pod kątem formy. Przemawia za tym fakt, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpoawiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiajacy nie ma więc prawa odrzucić oferty, której forma jest niezgodna z SIWZ a wykonawca nie ma obowiązku stosować się do zaleceń zamawiającego dotyczących formy oferty. Wykonawca nie musi więc złożyć oferty na formularzu zaproponowanym w SIWZ.

W doktrynie przyjmuje się, iż "każdy wymóg postawiony przez zamawiającego w SIWZ co do formy składanych ofert może być traktowany wyłącznie jako zalecenie sporządzenia oferty we wskazany sposób, nie zaś jako bezwzględny obowiązek wykonawców" (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo Zamówień Publiczny, Komentarz, 2010). Wykonawca musi jedynie pamiętać, iż ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej.
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz