piątek, 6 lipca 2012

"Razem czy osobno?” - jak uniknąć niedozwolonego podziału zamówienia na części?

Zgodnie z treścią art. 32 PZP podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Co do zasady, nie jest zakazany podział zamówienia na części. Wynika to z treści art. 32 ust. 4 PZP, który stanowi, że jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Potwierdza to również UZP, który uważa, że zakazany jest jedynie "podział, którego skutkiem jest uniknięcie stosowania przez zamawiającego przepisów PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej".

To czy dojdzie do niedozwolonego podziału zamówienia będzie wiązało się z tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami. W każdym wypadku będzie to zależało od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych pomocniczo zamawiający mogą się posługiwać m.in. następującymi kryteriami:
tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),
tożsamość czasowa zamówienia (możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie lub w przewidywalnej perspektywie czasowej),
możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

UZP uważa ponadto, że każde kolejne obiektywnie nieprzewidywalne zamówienie należy traktować jako zamówienie odrębne, a nie część zamówienia udzielonego poprzednio.

* * *
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz