poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Brak parafki przy skreśleniu nie dyskwalifikuje oferty

Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w jednym ze swoich ostatnich wyroków (sygn. akt KIO 1442/12). Izba rozpatrywała sprawę, w której jeden z wykonawców dokonał wielu  odręcznych zmian w swojej ofercie, która została uznana za najkorzystniejszą. Inny oferent zakwestionował ten wybór, twierdząc, że zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ wszystkie zmiany w tekście (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę.
 
Izba oceniła jednak, że warunek podpisania lub parafowania zmian oferty jest tylko formalny. Te braki nie mogą więc spowodować odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych. KIO wskazała, że każe on odrzucić ofertę, ale po stwierdzeniu merytorycznej niezgodności z materialnym wymaganiem zamawiającego. I to jedynie gdy nie można jej usunąć. Bo o niezgodności oferty ze specyfikacją można mówić wtedy, gdy nie odpowiada ona w pełni przedmiotowi zamówienia, czyli nie zapewnia jego wykonania, tak jak wymaga zamawiający - czytamy w Rzeczpospolitej.
 
* * *
źródło: Rzeczpospolita, Błędy można usunąć.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz