wtorek, 21 sierpnia 2012

Dlaczego wykonawca musi podawać w ofercie cenę brutto?

Wielu wykonawców dziwi się dlaczego zamawiający żądają od nich podawania w ofertach cen brutto a nie netto, traktując to jako nadmierną biurokrację po stronie publicznej i niepotrzebny obowiązek. Wkońcu wysokość np. stawki podatku VAT jest niezależna od wykonawców i jednocześnie znana zamawiającemu. Abstrahując od sensu tego obowiązku, to nie zamawiający są tutaj winni a ustawodawca.

Zgodnie art 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, której stosowanie nakazuje nam PZP, cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Tak więc cena w rozumieniu prawa zamówień publicznych to ostateczn należność jaką musi zapłacić zamawiający za dane zamówienie. Ustalenie ceny netto jako kryterium wyboru oferty byłoby więc błędem zamawiającego.

* * *

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz