czwartek, 16 sierpnia 2012

Elektroniczny odpis z KRS

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca może być zobowiązany do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Począwszy od czerwca 2012 r. odpisy z KRS można pobierać nie tylko w sądzie a także drogą elektroniczną. Powstaje więc pytanie, czy zamawiający powinien taki wydrukowany ze strony internetowej odpis z rejestru przyjąć, czy nadal powinien żądać wersji opatrzonej pieczęcią sądu?

Odpowiedź na to pytanie kryje się w art. 4 ust. 4aa ustawy o krajowym rejestrze sądowym, zgodnie z którym, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.

Tym samym wykonawcy mogą oszczędzić czas i pieniądze (odpis z KRS kosztuje 30-60 zł). Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i pobrać odpis interesującego nas podmiotu. Należy tylko pamiętać, że na stronie możemy pobrać jedynie odpis aktualny (a nie pełny) z KRS. W zamówieniach publicznych nie ma to znaczenia, gdyż zamawiającemu wystarczy jedynie odpis aktualny.

* * *
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz