czwartek, 23 sierpnia 2012

Policja daje przykład innym!

Komendant Stołeczny Policji ogłosił przetarg na zakup komputerów oraz oprogramowania. W opisie przedmiotu zamówienia nie wskazano na żadne konkretne z nazwy produkty, tym samym wykonawcy mają komfort zaproponowana najlepszych rozwiązań IT na rynku!

Przetarg został ogłoszony w dniu 16 sierpnia br. (TED.260600-2012, nr ref. WZP-3240/12/119/Ł). Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa komputerów oraz oprogramowania.” Szacowana wartość zamówienia wynosi ok. 660 tys. zł. Termin rozstrzygnięcia przetargu wyznaczono na dzień 20 września br. Z dokumentają przetargową można zapoznać się na stronie WWW Komendy Stołecznej Policji.

W ramach przetargu zamawiający zamierza wyłonić wykonawcę sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz pakietów zintegrowanych aplikacji biurowych. Łącznie zamawiający planuje dokonać zakupu 100 sztuk stacjonarnych komputerów biurowych oraz 100 sztuk komputerów przenośnych, w każdym przypadku z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz ze zintegrowanym pakietem aplikacji biurowych. Bardzo istotną i niewątpliwie pozytywną informacją jest, że zamawiający w przetargu nie wskazał z nazwy konkretnych programów jakie chce nabyć. Pozostawia to wykonawcom możliwość zaoferowania produktów optymalnych. Niestety nadal nagminne jest bowiem posiłkowanie się przez zamawiających uproszczeniem polegającym na nazywaniu „systemu operacyjnego” po prostu „Windowsem” a „pakietu biurowego” określania jako „MS Office”. W analizowanym przetargu co prawda wystąpiło jedyno widoczne wskazanie, ale dotyczyło ono wymogu zapewnienia możliwości instalacji na zaoferowanym systemie programu Microsoft Office 2003/2007/2010, ze względu na to, że Komenda takie oprogramowanie już posiada. W tym względzie należy uznać taką informację za bardzo racjonalną. Poza tym sam opis zamawianego systemu operacyjnego skupił się na wymaganych funkcjonalnościach jakie musi spełniać. W przypadku pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych również skupiono się na kwestiach funkcjonalnych. Wymogiem jest dostarczenie pakietu zawierającego w sobie: Edytor tekstów, Arkusz kalkulacyjny, Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), Narzędzie do tworzenia notatek. Dzięki takiemu opisowi przedmiotu zamówienia można się zatem spodziewać ofert zawierających zarówno propozycje oparte na programach komercyjnych, jak i takie w całości oparte o wolne i otwarte oprogramowanie!

Warte zauważenia jest również dość nowatorska (na tle innych instytucji w Polsce) i coraz częściej stosowana przez Policję forma wyłonienia zwycięzcy przetargu poprzez aukcję elektroniczną. Taki sposób wyboru najkorzystniejszej oferty został określony w art. 91a-91c ustawy PZP. Sam sposób doboru wykonawcy zamawiający definiuje w samym ogłoszeniu o zamówieniu podając również kryteria techniczne jakie należy spełnić aby móc bezproblemowo uczestniczyć w postępowaniu (tj. zalogować się do systemu aukcyjnego). Sam proces uczestnictwa w tak prowadzonym przetargu odbywa się zazwyczaj wedle schematu, w którym zamawiający drogą elektroniczną zaprosza do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Następnie przekazywana jest bezpłatna instrukcja obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło do niego. Poprzez system przeprowadzana jest aukcja a zwycięzcą jest wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę. Aukcje elektroniczne są jedną z opcji, które z pewnością wpływają na zwiększenie transparentności postępowań przetargowych, gwarantują bowiem dobór najtańszych ofert.

Niniejszy przetarg można traktować jako przykład do naśladowania wśród innych zamawiających. Jak widać można konstruować opis przedmiotu zamówienia nie naruszając przepisów PZP.

* * * 
Autor: Ryszard Michalski, źródło: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza