czwartek, 23 sierpnia 2012

Podwykonawstwo a dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego

W praktyce stosowania PZP pojawiają się niekiedy problemy z rozgraniczeniem zastosowania poszczególnych instytucji. Wątpliwości mogą pojawić się np. odnośnie tego kiedy dysponujemy własnym potencjałem a kiedy potencjałem podmiotu trzeciego? Trudności pojawiają się również przy korzystaniu z zewnętrznego potencjału w przypadku podwykonawstwa.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 
Jak często podkreśla to UZP, sens normatywny korzystania z potencjału podmiotu trzeciego sprowadza się do stwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może powołać się na ten potencjał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy sam bezpośrednio nie dysponuje takimi zasobami.
 
Czymś innym jest faktyczne powierzenie konkretnych prac innemu podmiotowi. Zgodnie z art. 36 ust. 5 wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
 
Tym samym jeżeli wskażemy w ofercie podwykonawców, to nie musimy automatycznie powoływać się na ich zasoby w trybie art. 26 ust. 2b PZP (możemy przecież spełniać warunki udziału samodzielnie).
 
Ma to daleko idące konsekwencje praktyczne, gdyż w przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w sytuacji, w której  podmioty te będą jednak brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów.
 
Potwierdza to również Urząd Zamóień Publicznych. Zdaniem UZP powyższy przepis znajduje zastosowanie "jedynie do przypadku, gdy udział podwykonawcy w wykonaniu zamówienia związany jest z jednoczesnym powoływaniem się przez wykonawcę na zasoby tego podwykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu".

W pozostałych sytuacjach (powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego bez jego udziału w realizacji zamówienia oraz powierzenie prac podwykonawcom bez powoływania się na ich potenciał) nie musimy przedstawiać w/w dokumentów dotyczących tych podmiotów.
* * *
Autor: Witold Jarzyński
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz