środa, 1 sierpnia 2012

Pracodawcy RP: Zadowalające poprawki w projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają efekty pracy podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W trakcie jej posiedzeń, pomimo wprowadzenia przez Ministerstwa Skarbu Państwa na etapie uzgodnień międzyresortowych niekorzystnych dla przedsiębiorców poprawek, udało się wypracować zadowalający kształt projektu.

W toku uzgodnień międzyresortowych, na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa, do projektu nowelizacji ustawy PZP (ma on na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy obronnej) dodano m.in. zapis zgodnie z którym firma, z którą zostanie rozwiązana umowa o dużej wartości – 10 mln euro w przypadku dostaw lub usług i 20 mln euro w przypadku robót budowlanych – przez jakiegokolwiek zamawiającego nie będzie mogła przez trzy lata startować w żadnych przetargach. Pracodawcy RP krytycznie odnieśli się do propozycji nowej regulacji. Proponowany przepis umożliwiłaby bowiem eliminację wykonawców z rynku zamówień publicznych, bez orzeczenia sądu. Wprowadzenie takiej zmiany do Prawa zamówień publicznych uczyniłoby obowiązującą obecnie ustawę jeszcze bardziej restrykcyjną. – Tego typu przepisy stanowią okazję dla nieuczciwej konkurencji i otwierają nowe pole do nadużyć – w gestii zamawiających byłoby decydowanie o losie dużych firm. Dlatego też z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę posłów biorących udział w pracach nadzwyczajnej podkomisji, którzy zdecydowali o wykreśleniu niekorzystnego dla przedsiębiorców przepisu – mówi ekspert Pracodawców RP Anna Woźnica.

W trakcie prac podkomisji posłowie zaproponowali także skreślenie obowiązującego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a., który daje zamawiającemu możliwość wykluczania wykonawcy z przetargu na postawie własnego uznania – wtedy, gdy sam stwierdzi, że przedsiębiorca nie wywiązał się ze wszystkich obowiązków przy realizacji poprzedniego zamówienia. – Komisja Europejska uznała tę regulację polskiej ustawy za niezgodną z prawem unijnym. Prawo Unii Europejskiej stanowi bowiem, że wykonawca może być wykluczony, jeżeli „jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające” – wyjaśnia ekspert i zwraca uwagę, że przecież nie można mówić o udowodnieniu winy bez wyroku sądu.

Inną korzystną poprawką jest wprowadzenie do art. 24 ust. 1 pkt 1 progu wysokości szkody, której wyrządzenie jest przesłanką do wpisania wykonawców na czarną listę. Ma to być min. 5% wartości kontraktu. Do tej pory nawet minimalna szkoda była podstawą do eliminacji wykonawcy z rynku zamówień publicznych.

Pracodawcy RP mają nadzieję, że we wrześniu sejmowa Komisja Gospodarki zatwierdzi zaproponowane w podkomisji korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców poprawki.


* * *
źródło: Pracodawcy RP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz