poniedziałek, 17 września 2012

Na Dolnym Śląsku ponownie naruszają przepisy

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania  podjęła interwencję w sprawie nieprawidłowości w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z podziałem na 3 zadania:
 • Zadanie 1: zakup serwera wraz z instalacją i oprogramowaniem
 • Zadanie 2: zakup komputerów stacjonarnych oraz monitorów
 • Zadanie 3: zakup urządzeń drukujących oraz urządzeń wielofunkcyjnych.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 sierpnia br. (TED.257337-2012, nr ref. DU-Z.272.96.2012). Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 19 września br. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi ok. 75 tysięcy złotych. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie WWW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

To co zaniepokoiło Ekspertów Fundacji po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową to wskazanie z nazwy konkretnych programów od konkretego producenta. W załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pt. „Wykaz parametrów oferowanego sprzętu dla zadania nr 1 – dostawa serwera” Zamawiający wymaga dostarczenia następującego oprogramowania:
 • Windows Serwer 2008 R 2 Enterprise (WinSrvEnt 2008 R2 OLP NL GOV) – 1 sztuka
 • VMware vShere 5 Enterprise Plus for 1 processor with 96 GB vRAM entitlement per processor (SKU:VSS-ENT-PL-C) wraz z 3 letnim wsparciem (Basic Support/Subsription for VMware vShere 5 Enterpricse Plus for 1 processor for 3 years, VSS-ENT-PL-3G-SSS-C) - 2 sztuki
 • HP Data Protektor Backup for Windows E-LTU z 3-letnim wsparciem – 1 sztuka.”

Z kolei w załączniku nr 8 do specyfikacji pt.: „Wykaz parametrów oferowanego sprzętu dla zadania nr 2 – dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów”, Zamawiający wskazał na potrzebę dostarczenia:
 • Windows 7 Professional GGWA 32 bit, w polskiej wersji językowej; (….)
 • MS Office 2010 Professional Plus (OfficeProPlus 2010 OLP NL Gov)”.

Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP niedopuszczalne jest stosowanie nazw własnych jako określenie zamawianego produktu. Stanowi to bowiem naruszenie art.29 ust.2 i 3 PZP (poprzez niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia) oraz art.7 ust.1 PZP (poprzez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców). Ponadto należy zauważyć, że Zamawiający nie zawarł nawet informacji o możliwości zaoferowania przez Wykonawców rozwiązań równoważnych (co zresztą i tak wiązałoby się z koniecznością dokładnego opisania warunków równoważności). Brak określenia w SIWZ jakichkolwiek wymagań w zakresie równoważności przy jednoczesnym, nieuzasadnionym wskazaniu konkretnego produktu uniemożliwia złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu wykonawcom oferującym produkty innych marek.
 
W związku z powyżej opisanym naruszeniem przepisów PZP w przedmiotowym przetargu Fundacja wystosowała do Zamawiającego pismo interwencyjne z wnioskiem o sanację postępowania. Fundacja zaznaczyła, iż brak reakcji i przeprowadzenia procedury sanacyjnej spowoduje niezgodność przeprowadzonego postępowania z przepisami PZP i może narazić Zamawiającego na negatywne konsekwencje prawne, w tym unieważnienie umowy na podstawie art.146 ust. 6 PZP. Zgodnie z nim „Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.” Z pismem interwencyjnym można zapoznać się tutaj.

Niestety jest to już kolejny przetarg ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wobec którego zastrzeżenia mają Ekperci Fundacji. Poprzednio swoją interwencję podjęliśmy przy zamówieniu na „Zakup 80 komputerów stacjonarnych, 20 sztuk komputerów przenośnych typu notebook, 1 macierzy wraz z instalacją oraz uruchomieniem, na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”. Sprawa została opisana tutaj. Pozostajemy w nadzei, że tym razem urzędnicy uderzą się w piersi i dostosują przetarg do obowiązujących przepisów PZP.
 
* * *
Autor: Ryszard Michalski, źródło: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT

2 komentarze:

 1. Proszę o sprecyzowanie o jaką fundację chodzi.

  OdpowiedzUsuń
 2. Chodzi o Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

  OdpowiedzUsuń