poniedziałek, 8 października 2012

PFRON narusza przepisy PZP

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił przetarg na zakup 541 komputerów z wymogiem zainstalowania na nich wskazanego z nazwy systemu operacyjnego.

W ramach projektu „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" realizowanego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, eksperci projektowi wytropili kolejne zamówienie naruszające przepisy Prawa Zamówień Publicznych (PZP). Tym razem pod lupę trafił ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przetarg na „Dostawę zestawów komputerowych i laptopów.”. Wątpliwości w przedmiotowym postępowaniu budzi umieszczony w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymóg dostarczenia komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym "Microsoft Windows 7 Professional”. Co istotne ten wymóg został umieszczony przy wszystkich zamawianych w tym przetargu 541 komputerach (tj. Jednostka centralna Typ 1 - 263 sztuki; Typ 2 – 104 sztuki; Typ 3 – 29 sztuk oraz Laptopy 14” – 20 sztuk i Laptopy 15” – 125 sztuk). Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który faworyzowałby konkretne rozwiązania (w przedmiotowym postępowaniu tyczy się to systemu operacyjnego "Microsoft Windows 7 Professional"). Wskazanie z nazwy konkretnego produktu od konkretnego producenta narusza bowiem podstawowe zasady PZP tj. zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art.7 ust.1 PZP) oraz prawidłowe opisanie przedmiotu (naruszenie art.29 ust.2 i 3 PZP). Co istotne PFRON użył wskazania na konkretny system operacyjny nawet bez możliwości zaoferowania przez Wykonawców rozwiązań równoważnych!

W związku z powyższym Fundacja wysłała do Zamawiającego wniosek o złożenie wyjaśnień dotyczących podejrzenia naruszenia przepisów PZP w przedmiotowym przetargu. We wniosku podkreślono, że na rynku istnieje szereg różnych systemów operacyjnych, stąd nie ma uzasadnionej potrzeby na wskazywanie z nazwy konkretnych produktów od konkretnego producenta. PFRON został również poinformowany, iż Urząd Zamówień Publicznych biorąc pod uwagę specyfikę produktów jakimi są systemy operacyjne oraz pakiety biurowe (tj. skomplikowany opis techniczny), przygotował dla Zamawiających Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r), które mogą posłużyć jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2012 r. (TED.300560-2012, nr ref. postępowania ZP/09/12). Szacowana wartość przetargu wynosi ok 2,5 mln złotych brutto, a wadium określono na poziomie 45 000 zł. Termin składania ofert ustalono na 29.10.2011 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na
stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
* * *
Autor: Ryszard Michalski, źródło: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz