czwartek, 4 października 2012

Kazus umożliwi wybór doradcy do projektu PPP


W ostatnim czasie coraz więcej mówi się i pisze o projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Mimo kilkuletniego obowiązywania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym nie ma ne terenie naszego kraju zbyt wielu przykladów stosowania takich rozwiązań w praktyce.

Wielu zamawiających nie wie jak prawidłowo przygotować i zrealizować projekt w ramach PPP. W takim przypadku ważnym elementem dla realizacji projektu jest wybór doradcy.

Moje rodzinne miasto przygotowuje się do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zakładana jest realizacja projektu w oparciu o mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Celem zamawiającego jest zapewnienie maksymalnej efektywności społeczno-ekonomicznej przedsięwzięcia. Oczekiwania względem wykonawcy są takie, iż przygotuje on kilku możliwych wariantów realizacji projektu do wyboru przez zamawiającego, a także będzie doradzał w czasie negocjacji z partnerami prywatnymi, jak również przy realizacji inwestycji. Tak opisany przedmiot zamówienia powoduje konieczność wyłonienia wysoko wyspecjalizowanej firmy, przy uwzględnieniu innych kryteriów niż powszechnie stosowana cena.

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w tym zakresie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Dla potrzeb postępowania zastosowano następujące kryteria oceny ofert: cena 30%, jakość opinii prawnej 35%, jakość opinii ekonomiczno – finansowej 35%. Jak widać 70% łącznej oceny ofert oparto na kryteriach innych niż cena.

W ramach kryteriów pozacenowych, wykonawcy mieli przygotować do oceny dwie opinie: prawną i ekonomiczno – finansową, oparte na opisanych przez zamawiającego stanach faktycznych.

Opinia prawna oceniana była m.in. pod kątem : prawidłowości powołanych podstaw prawnych, przyjętych rozwiązań w przygotowanej analizie; adekwatności powołanego i omówionego orzecznictwa sądów powszechnych lub administracyjnych, na potwierdzenie trafności przyjętych rozwiązań; adekwatności powołanego i omówionego piśmiennictwa, przytaczanej w nim argumentacji, na potwierdzenie trafności przyjętych rozwiązań; adekwatności powołanego i omówionego orzecznictwa KIO oraz ETS, na potwierdzenie trafności przyjętych rozwiązań; spójności przyjętego w analizie wnioskowania; zakresu powołanej argumentacji prawnej na potwierdzenie przyjętych rozwiązań w przygotowanej analizie.

Opinia ekonomiczno – finansowa oceniana była m.in. pod katem : adekwatności regulacji, wytycznych i innych dokumentów, które będą brane pod uwagę w procesie pozyskania partnera prywatnego oraz dofinansowania z UE przy wykonaniu zadania; poprawności narzędzi i metod do wykonania zadania oraz ich adekwatności do celów i specyfiki realizowanego projektu; szczegółowości danych i założeń, które zostaną wykorzystane do wykonania zadania i ich adekwatności do specyfiki realizowanego projektu; skuteczności metod i źródeł pozyskiwania oraz weryfikacji danych; sposobu zarządzania ryzykiem przez wykonawcę; spójności, dokładności i przejrzystości opisu metodologii.

Na etapie ogłoszenia postępowania, postanowień SIWZ jak i wyboru oferty nie wpłynęło żadne odwołanie do KIO. Co prawda wpływały liczne pytania do SIWZ, a zamawiający zmieniając treść dokumentu kilkakrotnie przesuwał termin składania ofert, jednakże całe postępowanie udało się zakończyć pomyślnie, a wyłoniony wykonawca daje rękojmię, że usługi doradcze zostaną wykonane zgodnie z oczekiwaniami. Mam nadzieję, że w Łodzi powstanie jedna z pierwszych ,,dużych” spalarni odpadów komunalnych, wybudowana w ramach partnerstwa publiczno –prywatnego.

* * *
Autor: Roman Cieślak

2 komentarze:

  1. M. zd. formuła oceny "jakości opinii prawnej" jest obarczona dużym ryzykiem subiektywizmu. Ponadto, jeśli już ją stosować, to raczej w trybach dwuetapowych - gdzie ograniczenie konkurencji do wykonawców z krótkiej listy sprzyja wzrostowi zaangażowania wykonawców i chęci do zainwestowania czasu w przygotowanie opinii do oceny.

    OdpowiedzUsuń
  2. W dokumentacji przetargowej opisano dokładnie zakres opinii prawnej oraz ekonomiczno-finansowej, które winien przygotować wykonawca, a także sposób jej oceny przez zamawiającego. Wybrane rozwiązanie jest zgodne z ustawą Pzp, a wykonawcę wybrano na podstawie opisanych kryteriów. Ogłoszony przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem, żaden z uczestników postępowania nie skorzystał ze środków ochrony prawnej. W mojej ocenie tak opisane kryteria dają możliwość prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na wybór doradcy do projektu realizowanego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

    OdpowiedzUsuń