poniedziałek, 12 listopada 2012

Nowe, pozacenowe kryteria oceny ofert

Wszyscy użytkownicy systemu zamówień publicznych zdążyli się już przyzwyczaić do stosowania przy nabywaniu pojazdów samochodowych przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559). Dokonując zakupu pojazdu samochodowego zamawiający są zobligowani bądź do stosowania kryteriów oceny ofert odnoszących się do poziomu zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji pozostałych zanieczyszczeń takich jak: tlenki azotu, cząstki stałe oraz węglowodory. Nie wprowadzenie dodatkowych kryteriów jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wówczas, gdy w specyfikacji technicznej kupowanego pojazdu określono wymogi odnoszące się do przywołanych rodzajów zanieczyszczeń.
 
Jak wynika z informacji dostępnych na stronach internetowych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej trwają prace nad wprowadzeniem przepisów rozszerzających katalog obowiązkowych kryteriów oceny ofert innych niż cena. Kolejna zmiana przepisów spowoduje, iż zamawiający będą zobligowani do stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert nie tylko przy zakupie samochodów. Rada Ministrów szykuje dalszą porcję nowości w tym zakresie, a zmiany niesie ze sobą rządowy projekt nowej ustawy o odpadach (druk sejmowy nr 456 dostępny na stronie internetowej) Zgodnie z art. 20 ust. 2 projektu ustawy „jednostki sektora finansów publicznych stosują ponowne użycie lub przygotowanie do ponownego użycia odpadów jako kryteria przy udzielaniu zamówień publicznych, o ile ponowne użycie lub przygotowanie do ponownego użycia odpadów jest możliwe.”. Projekt ustawy o odpadach definiuje pojęcie „ponowne użycie” oraz „przygotowanie do ponownego użycia”. W ustawowym słowniczku (art. 3 ust. 1 pkt 18 i 22) czytamy, iż przez ponowne użycie rozumie się działanie, polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone. Przygotowanie do ponownego użycia to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.
Intencją projektodawcy jest nałożenie na sektor publiczny zadań sprowadzających się do wspierania ponownego użycia i przygotowania do ponownego użycia odpadów. Wsparcie wdrażania tego typu procesów ma polegać m.in. na obowiązkowym stosowaniu kryteriów oceny ofert odnoszących się do ponownego użycia i przygotowania do ponownego użycia odpadów. Zastosowanie przywołanych powyżej kryteriów będzie obowiązkowe zawsze w tych sytuacjach, gdy ponowne użycie odpadów bądź przygotowanie do ich ponownego użycia będzie mogło być wdrożone w kolejnym cyklu produkcyjnym.
* * *
Autor: Bartłomiej Kardas

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz