poniedziałek, 17 grudnia 2012

Kontrowersyjny przetarg na Podlasiu

W zamówieniu publicznym ogłoszonym przez Uniwersytet w Białymstoku naruszono przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Sprawa dotyczy zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z jego uruchomieniem dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)." Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 listopada 2011 r. (TED.378797-2012, nr ref. Dzp-60/D/2012). Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 300 tysięcy złotych brutto. Termin składania ofert ustalono na 11.01.2013 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku.


W trakcie analizy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tego postępowania szczególną uwagę w oczach Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania zwróciło umieszczenie nazw własnych określonych produktów, tj.: systemów operacyjnych Microsoft Windows, pakietów oprogramowania biurowego Microsoft Office, kart graficznnych AMD Readon, Tunerów TV My Cinema, procesorów i kart graficznych firmy Intel, komputerów marki Asus, pamięci przenośnych Kingston czy programów graficznych Corel oraz Adobe CS6. Jednak w tym miejscu warto zaznaczyć, że użycie nazw własnych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych (PZP). Zamawiający nie może bowiem opisywać przedmiotu zamówienia w sposób który faworyzowałby konkretne produkty od konkretnych producentów tj. posługiwać się przy tworzeniu OPZ znakami towarowymi. Co ciekawe Zamawiający zdaje się być świadomy możliwości naruszania przepisów PZP w przypadku posługiwania się nazwami własnymi, w związku z czym umieścił zapis w dokumentacji, który jego zdaniem ma wyjść naprzeciw ewentualnym zarzutom o naruszanie przepisów, o treści: „Przez użycie w opisie przedmiotu zamówienia symboli lub nazw wlasnych należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza zlożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. (…) Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zmawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.” Problem jednak w tym, że Zamawiający nie określił żadnych warunków równoważności dla wskazanych z nazwy produktów (co jest warunkiem stosowania znaków towarowych w OPZ!), co w opinii Ekspertów narusza zostały przepisy PZP.

W związku z powyższym w dniu 11 grudnia br. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała do Zamawiającego
pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj) z wnioskiem o sanację postępowania i dostosowanie OPZ do obowiązujących przepisów PZP. W piśmie wskazano, że w rozpisanym przetargu występują nieprawidłowości w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Podkreślono również, iż na rynku istnieje szereg różnych producentów oprogramowania i sprzętu IT, stąd nie ma uzasadnionej potrzeby na wskazywanie z nazwy konkretnych produktów od konkretnego producenta. Zamawiający został także poinformowany, iż Urząd Zamówień Publicznych biorąc pod uwagę specyfikę produktów jakimi są systemy operacyjne oraz pakiety biurowe (tj. skomplikowany opis techniczny), przygotował dla Zamawiających „Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r), które mogą posłużyć jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia. Gdy tylko Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych wątpliwości niezwłocznie o tym poinformujemy.
* * *
Autor: Ryszard Michalski, źródło: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT

 

2 komentarze: