piątek, 7 grudnia 2012

Zamówienia publiczne o wartości do 14 000 € w świetle wymagań prawa UE

Poniższy fragment pochodzi z „Kompendium Wiedzy z zakresu Prawa Zamówień Publicznych” APEXnet, przygotowanego przez panów Jerzego, Grzegorza i Łukasza Czabanów. Kompedium otrzymują wszyscy uczestnicy szkoleń organizowanych przez APEXnet.
 
* * *
 
KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W DZIEDZINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRE NIE SĄ LUB SĄ JEDYNIE CZĘŚCIOWO OBJĘTE DYREKTYWAMI W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2006/C 179/02):
 
Zasady udzielania zamówień, które mają zastosowanie do koncesji na usługi, do zamówień opiewających na kwoty nieprzekraczające wartości progowych  i do zamówień na usługi wskazane w załączniku II B do Dyrektywy 2004/18/WE i załączniku XVII B do Dyrektywy 2004/17/WE:

•  Swobodny przepływ towarów (art. 28 traktatu WE),
•  Prawo przedsiębiorczości (art. 43),
•  Swoboda świadczenia usług (art. 49),
•  Niedyskryminacja i równe traktowanie,
•  Przejrzystość,
•  Proporcjonalność,
•  Wzajemne uznawanie.

Normy zaczerpnięte z traktatu WE mają zastosowanie wyłącznie do zamówień, które są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. W tym zakresie ETS potwierdził, że w konkretnych przypadkach „z powodu szczególnych okoliczności, na przykład niewielkiego znaczenia gospodarczego” podmioty gospodarcze z siedzibą w innych państwach członkowskich nie byłyby zainteresowane udzielanym zamówieniem. W takich przypadkach „skutki dla swobód podstawowych należałoby uznać za zbyt nieokreślone i pośrednie”, by uzasadniały stosowanie norm zaczerpniętych z pierwotnego prawa wspólnotowego. (Sprawa C-231/03 Coname).
 
Poszczególne podmioty zamawiające są odpowiedzialne za wskazanie, czy zamówienie, które ma być udzielone, może budzić zainteresowanie podmiotów gospodarczych z innych państw członkowskich. Według Komisji taka decyzja musi zostać oparta na ocenie konkretnych okoliczności odnoszących się do danego przypadku, takich jak przedmiot zamówienia, jego szacowana wartość, specyfika danego sektora (rozmiar i struktura rynku, praktyki handlowe, itd.) oraz geograficzna lokalizacja miejsca wykonania zamówienia.
 
Zasada przejrzystości „polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych”.
Zasada jest stosowana prawidłowo, gdy wykonawcy z siedzibą w innych państwach członkowskich mają dostęp do odpowiednich informacji odnoszących się do zamówienia przed jego udzieleniem i w konsekwencji mogą złożyć ofertę na wykonanie zamówienia.
 
Dostęp do takich informacji gwarantuje opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu, np.
•  w Internecie,
•  dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnokrajowym,
•  Biuletynie Zamówień Publicznych lub
•  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 
Zachowanie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji najpełniej zapewniają:

•  Niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, t.j. opis dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą cech technicznych i jakościowych lub za pomocą wymagań funkcjonalnych, uwzględniający wszelkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis taki nie powinien być dokonywany za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia  i towarzyszą mu słowa „lub równoważne”.


•  Równy dostęp do zamówienia dla wykonawców ze wszystkich państw członkowskich – zakazane są jakiekolwiek warunki ograniczające dostęp do zamówienia wyłącznie dla wykonawców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania w tym samym państwie członkowskim lub regionie co podmiot zamawiający.

•  Wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

•  Odpowiednie terminy – terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz terminy składania ofert winny uwzględniać czas niezbędny do przygotowania i złożenia wniosku (oferty).

•  Przejrzyste i obiektywne podejście – regulacje dotyczące obowiązujących procedur udzielania zamówień publicznych muszą być dostępne wykonawcom z wyprzedzeniem, aby mogli oni zapoznać się z nimi i upewnić się, iż przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich wykonawców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz