poniedziałek, 14 stycznia 2013

Po wyroku TSUE (C-465/11) - wykonawcy mogą dochodzić odszkodowań

Dodaj napis
Na gruncie prawa wspólnotowego orzecznictwo Trybunału przyznało jednostkom możliwość żądania odszkodowania od państwa członkowskiego za szkodę spowodowaną naruszeniem prawa wspólnotowego. Przesłanką jego przyznania w przypadku niewłaściwej implementacji dyrektywy będzie ustalenie, że: a) naruszony przepis dyrektywy miał na celu przyznanie prawa jednostce, b) niewłaściwa implementacja stanowiła wystarczająco poważne naruszenia prawa oraz c) zachodzi bezpośredni związek przyczynowy między naruszeniem a szkodą (odszkodowanie wspólnotowe) - czytamy w Rzeczpospolitej.


Autor artykułu, radca prawny Andrzej Wybranowski, pisze, iż należy uznać, że przesłanka pierwsza została spełniona, albowiem obowiązkowi zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z tytułu poważnego wykroczenia zawodowego odpowiada prawo wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku braku zajścia przesłanki uzasadniającej wykluczenie (podobne wnioskowanie można odnaleźć w wyroku Trybunału C-127/95 par. 108).
 
Odnośnie do poważnego naruszenia prawa należy wskazać, że tworzenie przepisów dotyczących zamówień publicznych objętych przepisami dyrektyw należy do wyłącznych kompetencji Unii, co oznacza brak swobody państw co do tworzenia prawa w tym zakresie. W takich sytuacjach praktycznie każde naruszenie prawa wspólnotowego przy jego implementacji stanowi poważne naruszenie prawa (wyrok Trybunału C-5/94 par. 28). Co więcej, w wyroku C-465/11 (par. 46) Trybunał wskazał, że punkt 1a PZP jest oczywiście niezgodny z przepisem dyrektywy klasycznej, a zatem wprowadzając ten punkt, polski ustawodawca powinien był sobie zdawać sprawę, że jest to przepis sprzeczny z prawem wspólnotowym. W konsekwencji należy uznać, że również druga przesłanka została spełniona.
 
Spełnienie trzeciej przesłanki będzie wymagało każdorazowego badania przez sąd krajowy w sprawie przed nim zawisłej.
 
Więcej na ten temat: Rzeczpospolita, Przetargi: wykluczani mają problem
 

1 komentarz: