środa, 20 lutego 2013

Jakie przepisy stosujemy do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji?

W dniu dzisiejszym (20 lutego 2013 r.), weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271). Ustawa wprowadza szereg zmian w procedurze przetargowej, m.in. w zakresie wykluczania wykonawców z postępowania. Jakie regulacje należy jednak stosować do postępowań wszczętych przed 20 lutego 2013 r.?


Odpowiedź znajduje się w art. 4 ustawy nowelizującej PZP, który stanowi, iż do  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  wszczętych,  a niezakończonych  przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Do  umów w  sprawach  zamówień  publicznych  zawartych  przed  dniem wejścia w życie ustawy stosuje się również przepisy dotychczasowe.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz