wtorek, 19 lutego 2013

Negocjacje z ogłoszeniem – zasady i zalety

Negocjacje z ogłoszeniem są jednym z trybów postępowania przetargowego, który cieszy się coraz większym powodzeniem wśród zamawiających. Nie zawsze urzędnik śledzi nowinki techniczne i zmiany w branży, z której przygotowuje zamówienie. Negocjacje z ogłoszeniem pomimo braku tej wiedzy pozwalają mu wybrać optymalne sposoby realizacji zadania, a przedsiębiorcom współpracować przy opracowywaniu SIWZ. Na czym polega procedura tego typu zamówień publicznych i kiedy można ją zastosować?Przebieg postępowania


Ten typ procedury przetargowej uregulowany jest w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w art. 54 – 60. Procedurę prowadzenia postępowania przetargowego w tym trybie rozpoczyna publiczne ogłoszenie o zamówieniu opublikowane przez zamawiającego. Zawiera ono m.in. opis przedmiotu zamówienia (ale bez szczegółowych informacji) oraz kryteria, które muszą spełnić przedsiębiorcy by zostać dopuszczonymi do negocjacji. Składane przez firmy wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zawierają cen, a jedynie dokumenty potwierdzające spełnianie określonych warunków. Na podstawie tych zgłoszeń zamawiający wybiera przedsiębiorców, których zaprasza do złożenia ofert wstępnych przekazując im specyfikację zamówienia.


Oferty wstępne nie zawierają ceny i są podstawą do rozpoczęcia etapu negocjacji. Zamawiający przeprowadza poufne rozmowy z każdym z wykonawców, zaproszonych do tego etapu postępowania. Na podstawie ich przebiegu może uzupełniać i modyfikować specyfikację przedmiotu zamówienia, uwzględniając w niej dodatkowe zapisy, jednak nie powinien wprowadzać żadnych zmian, które w znaczny sposób zmieniałyby przedmiot zamówienia. Poprawiona specyfikacja jest przekazywana przedsiębiorcom (którzy wzięli udział w etapie negocjacji) wraz z zaproszeniem do składania ofert. To ta część postępowania, w której wykonawcy przedstawiają ofertę cenową na wykonanie określonego zamówienia. Na podstawie złożonych ofert i ustalonych w specyfikacji kryteriów zamawiający wybiera oferenta, który będzie realizował przedmiot zamówienia.


Dodatkowe warunki


Negocjacje z ogłoszeniem są jednym ze szczególnych trybów udzielania zamówienia, dlatego też ich stosowanie jest obwarowane wieloma warunkami. Można z niego skorzystać w sytuacji, kiedy zamawiający prowadził już wcześniej postępowanie w trybie przetargu ograniczonego, nieograniczonego lub dialogu konkurencyjnego, ale w jego efekcie nie udało się wyłonić wykonawcy z powodu odrzucenia wszystkich złożonych ofert (negocjacje muszą dotyczyć tego samego zamówienia). Art. 55 PZP przewiduje jeszcze cztery inne sytuacje. Negocjacje z ogłoszeniem są dopuszczalne gdy problematyczne jest określenie szczegółowych cech zamawianych usług, gdy są trudności z wyceną usług, robót budowlanych lub dostaw (ze względu na ich specyficzny charakter) lub gdy celem prowadzonych robót budowlanych nie jest zysk a np. badania, doświadczenia lub rozwój. Ostatnią sytuacją, w której można prowadzić postępowanie w tym trybie, jest niska wartość zamówienia (poniżej ustalonych w rozporządzeniu progów).


Zalety negocjacji z ogłoszeniem


Negocjacje z ogłoszeniem pozwalają zamawiającemu na przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi wykonawcami przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia. To doskonała okazja do zapoznania się z nowinkami z dziedziny której dotyczyć będzie zamówienie i skorzystanie z wiedzy jaką mają przedsiębiorcy. Dopuszczenie przez prawo ogólnego opisu przedmiotu zamówienia (bez wskazywania konkretnych sposobów, form, technologii wykonania go), daje zamawiającemu możliwość zadecydowania o szczegółach dopiero po poznaniu opinii i technologii stosowanych w branży. Niektóre z nich mogą być innowacyjnymi, opatentowanymi rozwiązaniami o których zamawiający nie wiedział, a które zagwarantują np. wysoką jakość usługi lub trwałość rezultatów. Dzięki wpływowi przedsiębiorców na ostateczny kształt SIWZ, przedmiot zamówienia ma szansę być zrealizowany z wykorzystaniem aktualnej wiedzy i najnowszej technologii.


O innej formie procedur przetargowych, pisaliśmy w artykule o licytacjach elektronicznych:„Licytacja elektroniczna – jak się odbywa i jakie warunki trzeba spełnić”.

* * *
Artykuł pierwotnie opublikowany w serwisie eurobudowa.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz