poniedziałek, 18 marca 2013

Jak poprawnie prowadzić przetarg z wykonawcami zagranicznymi?

www.pixmac.pl
Zdarza się tak, że zamawiający pragnie nabyć produkty, które oferowane są jedynie przez zagranicznych wykonawców, jak np. specyficzny rodzaj uzbrojenia. Z uwagi na specyfikę danego rynku, często zdarza się, że żaden z nich nie jest obecny w Polsce poprzez istniejącą spółkę zależną, oddział, czy przedstawicielstwo. Zamawiający zastanawiają się jak w takiej sytuacji przeprowadzić postępowanie, aby zapewnić otrzymanie ważnych i porównywalnych ofert, które zapewnią należytą konkurencję cenową i jakościową. Realną obawą każdego zamawiającego jest zawsze otrzymanie tylko jednej ważnej oferty lub tylko jednego prawidłowego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Grozi to nie tylko brakiem realnej konkurencji, ale także niekorzystną ceną i jakością otrzymanej oferty. Dlatego warto przyjrzeć się sprawdzonym już w praktyce rozwiązaniom.

Tryb postępowania

W sytuacji, w której do postępowania będą przystępować wyłącznie wykonawcy zagraniczni – a tego możemy się dowiedzieć np. poprzez badanie rynku – dobrą praktyką jest stosowanie postępowań dwu etapowych - przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Ten tryb pozwala bowiem wykonawcom zagranicznym na skoncentrowanie się w pierwszym etapie postępowania na formalnych wymaganiach związanych z kwalifikacją, a dopiero na drugim etapie na wycenie przedmiotu zamówienia. Co za tym idzie, mają oni więcej czasu na zapoznanie się z przepisami ustawy Pzp i dostosowanie się do procedury. Co istotne, negocjacje z ogłoszeniem mogą być stosowane bez względu na okoliczności przez zamawiających sektorowych, a także w razie zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. 

Język postępowania

Chociaż zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, wielu zamawiających nie zdaje sobie sprawy z tego, że przepisy nie zakazują opublikowania na ich stronie internetowej ogłoszenia i innych dokumentów postępowania przetłumaczonych na inny język, np. angielski. Doskonałym przykładem takiego przetargu są przeprowadzone przez PGE EJ1 negocjacje z ogłoszeniem na wybór „Doradcy Technicznego”. Wśród dokumentów można znaleźć np. informację o głównych etapach postępowania, która jest bardzo pomocna dla zagranicznych wykonawców, nieprzywykłych do procedur stosowanych w ramach ustawy Pzp.

Warto także dodać, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający jest uprawniony w szczególnych przypadkach – a sytuacja, w której o zamówienie ubiegać się będą jedynie zagraniczni wykonawcy jest taką – wyrazić zgodę na złożenie w języku powszechnie stosowanym w handlu międzynarodowym np. angielskim:
  • wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • oświadczeń
  • oferty
  • innych dokumentów.
Chociaż nie jest to często wykorzystywana możliwość, to pozwala na znaczne uproszenie całej procedury. Nierzadko przecież wyklucza się wykonawców z postępowania wyłącznie dlatego że jeden z dokumentów załączonych do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został złożony wraz z niepełnym tłumaczeniem na język polski. Ponadto, nieraz spotykamy się w praktyce z niechęcią – zresztą uzasadnioną – zarządów firm zagranicznych do podpisywania dokumentów, których treści nie są w stanie zrozumieć.
Jeżeli dodatkowo przedmiotem zamówienia jest zaawansowany technicznie sprzęt o charakterze tajnym – np. uzbrojenie – złożenie wraz z ofertą specyfikacji technicznych o charakterze poufnym wraz z tłumaczeniem na język polskim może stanowić poważny problem dla zagranicznego wykonawcy.Wzory dokumentów

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują, aby zamawiający udostępniał wykonawcom wzory dokumentów w postaci oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń wymaganych przepisami ustawy Pzp np. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, wykaz dostaw, wykaz podwykonawców, wykaz osób. Tym niemniej, ich przygotowanie stało się w chwili obecnej standardem w praktyce zamówień publicznych – i dobrze!

Przygotowanie takich wzorów – w przypadku, gdy o zamówienie będą ubiegać się tylko wykonawcy z zagranicy – jest wręcz niezbędne. Złożenie oferty, wniosku lub oświadczenia o określonej przez zamawiającego formie i treści, zmniejsza ryzyko odrzucenia oferty bądź wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu niewłaściwej treści dokumentów. Należy także pamiętać, że samodzielne sporządzanie takich dokumentów przez wykonawców zagranicznych wiąże się z mnóstwem pracy i analizy wykluczającej zidentyfikowane ryzyka – który to czas, wykonawca mógłby poświęcić na przygotowanie oferty. Przykładem dobrej praktyki w tej mierze może być postępowanie prowadzone przez Ambasadę Polską w Londynie dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z przebudową Bravura House, w którym poza wzorami dokumentów w języku polskim i angielskim, zamawiający zdecydował się umieścić informację o dokumentach, jakie powinni złożyć zagraniczni wykonawcy.Wyjaśnienie treści ogłoszenia?

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują obowiązku zamawiającego wyjaśniania treści ogłoszenia. Czy oznacza to jednak, że nie ma on takiej możliwości? Wręcz przeciwnie - możliwość taka istnieje i jeżeli zamawiającemu zależy na uzyskaniu jak największej konkurencji (jak największej liczby ofert) oraz wielu poprawnych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, powinien wyjaśniać wszelkie wątpliwości wykonawców. Warto – nie jest to bowiem zakazane – umieścić w ogłoszeniu informację o tym, że wykonawcy mogą składać prośby o wyjaśnienie treści ogłoszenia – wielu z nich może po prostu o tym nie wiedzieć.Forma składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Jedną z możliwości, niestety dość rzadko spotykaną w praktyce, jest możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez przesłanie ich faksem lub mailem w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w ogłoszeniu (art. 27 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy Pzp). W przypadku wykonawców zagranicznych, którzy mają siedziby poza terytorium RP jest to znaczne ułatwienie dotrzymania wyznaczonego przez zamawiającego terminu składnia tych dokumentów.Wyjście naprzeciw wykonawcom…

Praktyka pokazuje, że wyjście zamawiającego naprzeciw wykonawcom z zagranicy jest bardzo opłacalne, ponieważ ułatwia im zrozumienie całej procedury zamówieniowej, która w Polsce jest dość sformalizowana i złożona. Taka postawa stwarza od samego początku pozytywne relacje między zamawiającym a wykonawcami, które mają szanse przełożyć się na przyszłą współpracę podczas realizacji zamówienia.

* * *
Tekst z serwisu EuroZamowienia.pl kancelarii Wierzbowski Eversheds
Autor: Piotr Kunicki, prawnik w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz