piątek, 22 marca 2013

Kto, co, komu ma udowadniać?

Wracam do mojego ulubionego 26 ust. 2b, tym razem w związku z art. 26 ust. 3 PZP. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami.

A jak nie udowadnia twierdząc przy tym, że polega, ale nie przedstawia jakichkolwiek dokumentów o tym świadczących?
 
Wzywać, nie wzywać do ich uzupełnienia?

Przypomnę, że zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Gdzie w tym wymienionym katalogu są (w szczególności), pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia?
 
Przepis wyraźnie stanowi o wykonawcy obowiązku udowodnienia a kolejny mówi o dokumentach wymaganych przez zamawiającego, jak rozumiem w SIWZ i ogłoszeniu. Tyle tylko, że specyfikacja nie musiała tego wymagania w cale zawierać…
 
A zatem pytanie, czy zamawiający, który w SIWZ nie uregulował problematyki polegania na zasobach, może/musi wzywać wykonawcę do przedłożenia dokumentów dotyczących dysponowania, jeżeli wykonawca na zasoby innego podmiotu się powołuje, ale tego nie dowodzi.
 
Nasz dylemat rozstrzygnął UZP w jednej ze swoich opinii niewiadomego pochodzenia (czyt. opinii ekspertów) stanowiąc, że niezłożenie przez wykonawcę w sytuacji, w której w celu wykazania swojej zdolności do realizacji zamówienia polega on na zasobach podmiotów trzecich, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, właściwych dokumentów odnoszących się do podmiotu trzeciego, (i znów) wymaganych przez zamawiającego, skutkuje obowiązkiem wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (por. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP), po uprzednim wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.
 
Zaraz też pojawiły się orzeczenia KIO uznające, że dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a zatem dokumenty te należy oglądać przez pryzmat art. 25 ust. 1 PZP.
 
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów, stara się ratować sytuację, gdyż przewiduje prawo żądania dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 
Co ciekawe dokumenty te nie muszą być określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jak na przykład dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej).
 
I kolejna ciekawostka 26 ust. 2 b stanowi o poleganiu w zakresie zdolności finansowych (a już nie na sytuacji ekonomicznej) a rozporządzenie właśnie sytuację ekonomiczną jako podstawę polegania wymienia, mało tego wprost mówi o warunkach (w liczbie mnogiej) o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 
Czyli można na sytuacji ekonomicznej polegać, czy nie? Wedle ustawy nie, wedle rozporządzenia tak, wedle praktyki też tak, w końcu te warunki czasami są nie do odróżnienia. Być może jest to nawet jeden warunek.
 
Nie mniej, kończąc te dywagacje praktycznie, problematyka polegania na zasobach innych podmiotów, powinna znaleźć się w SIWZ i to opisana dosyć szczegółowo. Najlepiej jakby coś na kształt „wzoru” zobowiązania podmiotu trzeciego towarzyszyło już SIWZ.
 
Swoją drogą, zamieniając się chwilowo z Temidą miejscami, celem zważenia problemu jaki mógłby pojawić się w konsekwencji uznania za bezpodstawne wykluczenia wykonawcy z postępowania i problemu bezpodstawnego zastosowania art. 26 ust. 3 PZP, wybieram ten drugi.
 
* * *
Autor: Robert Jaroszewki, tekst pierwotnie został opublikowany na blogu autora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz