czwartek, 14 marca 2013

Zasady wyboru wykonawcy w świetle art. 22 ust. 5 Pzp


Nowy art. 22 ust. 5 PZP ma szansę być jednym z najbardziej kłopotliwych przepisów w całej ustawie. Kilka tygodni temu UZP wydało pierwszą opinię na temat jego stosowania. Z racji, że mało kto po przeczytaniu jej dowiedział się "co autor miał na myśli", kilka dni temu na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się kolejna kilkunastostronnicowa opinia pt. "Zasady wyboru wykonawcy w świetle art. 22 ust. 5 ustawy Pzp". Poniżej prezentujemy krótkie streszczenie najważniejszych wniosków wynikających z tej opinii. Pytanie do zamawiających, czy po jej przeczytaniu wiadomo jak stosować nowy przepis w praktyce?

Streszczenie:
 1. Zamawiający może w opisie sposobu  dokonywania  oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  określać  kryteria  weryfikacji predyspozycji wykonawcy  a także określać poziom minimalny uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych  w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp.  Przykładowo, „niewywiązywanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji,  kompetencji i rzetelności wymaganego  dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia”  może stanowić kryterium weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia.
 2.  
 3. Ustawa Pzp, jak i dyrektywy, nie wymagają, by kryteria weryfikacji wskazane w opisie sposobu oceny spełniania warunków, zawsze były wyrażane w sposób wymierny (np. liczbowy lub procentowy); mogą mieć one zatem charakter przesłanek lub wytycznych, które zamawiający przyjmie przy weryfikacji informacji zawartych w dokumentach złożonych przez wykonawcę. Ważne jest jednak, by w celu zapewnienia przejrzystości prowadzonego postępowania przyjęte przez zamawiającego kryteria weryfikacji znane były wykonawcom  od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 4.  
 5. Kryteria   weryfikacji i ewentualnie ustalony przez zamawiającego minimalny poziomm wymagań  powinien  być  powiązany z  warunkami przyszłej umowy i sposobem realizacji zamówienia.
 6.  
 7. Zamawiający może dokonywać oceny zdolności finansowej wykonawcy przez pryzmat zaciągniętych przez niego zobowiązań finansowych, związanych z realizacją wielu przedsięwzięć równocześnie, co z kolei ma zapobiegać podejmowaniu się przez indywidualnych wykonawców realizacji zamówień wykraczających poza ich możliwości. 
W zakresie rozporządzenie odnośnie dokumentów:
 1. W zakresie robót budowlanych zamawiający  jest uprawniony  żądać  wykazu wszystkich  robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.  Podkreślić należy, że  do wykazu wykonawca  ma obowiązek  dołączyć  dowody dotyczące  jedynie  najważniejszych robót budowlanych określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  O ile zamawiający nie zastrzeże inaczej na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia, to do wykonawcy należy określenie, które z robót budowlanych widniejących w wykazie uznaje za „najważniejsze”. 
 2.  
 3. W zakresie dostaw i usług zamawiający będzie mógł żądać wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Z uwagi na często występującą w przypadku dostaw i usług  znaczną ilość zrealizowanych świadczeń, wykonawca nie będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkich dostaw lub usług w wykazie,  ale będzie mógł ograniczyć zakres wykazu do informacji o głównych dostawach lub usługach.  Co do zasady, określenie  zrealizowanych dostaw lub usług jako głównych,  jest  pozostawiony wykonawcy,  o ile zamawiający nie zastrzeże inaczej na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia.
 4.  
 5. Zgodnie z  § 1 ust. 4, zamawiający  ma uprawnienie  doprecyzowania robót budowlanych, dostaw  lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub  doprecyzowania zakresu składanych  poświadczeń. Tym samym, przepis ten umożliwia  sprecyzowanie przez zamawiającego  zakresu przedmiotowego wykazu  robót, ale także wykazów głównych  dostaw lub usług  charakteryzujących się określonymi przez zamawiającego cechami, które są dla niego istotne z punktu widzenia przyszłej realizacji danego zamówienia, a także zakresu żądanych poświadczeń. 
 6.  
 7. Przepisem  § 1 ust. 4  ustanowiono w  celu uzyskania pełnego  zakresu informacji, interesującego zamawiającego z punktu widzenia realizacji przyszłej umowy,  na temat działalności zawodowej wykonawcy oraz  w celu  umożliwienia  dokonania przez zamawiającego wszechstronnej weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Dzięki temu uregulowaniu  możliwie  jest  w sposób jednoznaczny żądanie ujawniania  poprzez wykazy  robót budowlanych  dostaw lub  usług  umów, które nie były wykonane należycie
 8.  
 9. Zamawiający nie ma obowiązku sprecyzowania w ogłoszeniu o zamówieniu rodzajów dokumentów, jakich zażąda na potwierdzenie dysponowania przez wykonawcę zasobami podmiotów trzecich w pozostałym zakresie  (§ 1 ust. 6 pkt 2 rozp.), jeżeli wykonawca na taki będzie się powoływał, ponieważ  stosowane  żądanie  jest  możliwe do sformułowania dopiero na etapie badania dokumentów już złożonych przez wykonawcę.  
źródło: UZP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz