piątek, 26 kwietnia 2013

Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z przepisami Pzp wykonawcą jest osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 Pzp). Tym samym o zamówienia publiczne mogą ubiegać się różne podmioty w tym spółki cywilne. Powstaje jednak pytanie, czy wspólnicy takiej spółki muszą powołać wspólnego pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu (tzw. lidera, jak w konsorcjum) czy zastosowanie będą miały tutaj ogólne przepisy kodeksu cywilnego?

Pierwsza interpretacja opiera się na art. 23 ust. 2 Pzp, który rzekomo wyłączy stosowanie przepisów k.c. względem reprezentacji spółki cywilnej. Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niemniej z taką interpretacją nie zgadza się Urząd Zamówień Publicznych. W jednej z jego opinii możemy przeczytać, iż "pomiędzy art. 23 ust. 2 ustawy PZP i art. 866 k.c. nie zachodzi relacja lex specialis derogat legi generali". 

Tym samym ocena czy np. oferta spółki cywilnej została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentacji będzie wymagała analizy "po pierwsze, czy umowa lub uchwała wspólników reguluje w sposób szczególny zasady reprezentacji spółki w stosunku do zasad kodeksowych, a po drugie, czy dana sprawa wchodzi w zakres spraw zwykłego zarządu. W świetle reguł kodeksowych ustalenie, że dana czynność wchodzi w zakres spraw zwykłego zarządu oznacza, że każdy ze wspólników jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki (np. złożenia oferty). To, jakie czynności wchodzą w zakres zwykłego zarządu, zależy jednak od okoliczności konkretnego przypadku, a mianowicie, czy są to czynności o charakterze bieżącym, zwykle podejmowane w dążeniu do uzyskania wspólnego celu gospodarczego, czy też mają charakter wyjątkowy, istotnie wpływający na prawa lub obowiązki wspólników".

źródło: Opinia UZP, Zasady reprezentacji spółki cywilnej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz