piątek, 10 maja 2013

Czarna lista barier PKPP Lewiatan 2013 (zamówienia publiczne)

PKPP "Lewiatan" opublikowało nową Czarną Listę Barier w rozwoju przedsiębiorczości. Na liście, jak co roku, znalazło się wiele regulacji dotyczących zamówień publicznych. Niestety, ostatnia nowelizacja Pzp - m.in. w zakresie obowiązku składania listy podmiotów powiązanych kapitałowo - przyczyniła się do dalszego zwiększenia liczby barier dla wykonawców.


Lewiatan zwraca uwagę na poniższe problemy:
 1. Nowe brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 1, który wprowadził wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu zapłaty kary umowne powyżej 5% wartości zamówienia.
 2. Przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził nową podstawę wykluczenia – wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez zamawiającego.
 3. Obowiązek składnia listy podmiotów należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 4. Wprowadzenie obligatoryjnego stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert przy zamówieniach na usługi intelektualne lub wymagających wykonania danej usługi w oparciu o określoną metodykę.
 5. Zbyt wysoka wartość opłaty za skargę na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Jej wysokość stanowi 5% wartości zamówienia (jednak nie więcej niż 5 mln. zł).
 6. Brak przepisów i praktyki umownej określającej  czas, jaki mają zamawiający na podpisanie umowy od chwili wyłonienia wykonawcy (obec nie wskazany jest termin minimalny).
 7. Możliwość posługiwania się zasobami innych podmiotów przy ubieganiu się o zamówienia publiczne w praktyce oznacza, że o zamówienie mogą ubiegać się podmioty nie posiadające żadnego doświadczenia lub kadr, bo posługują się zasobami innego podmiotu.
 8. Zatrzymanie wadium przez zamawiających publicznych w przypadku nie udzielenia wyjaśnień w określonym terminie lub udzielenie wyjaśnień niesatysfakcjonujących zamawiającego. 
 9. Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku zamówień, których realizacja uzależniona jest od stron trzecich. W szczególności dotyczy to wartości zamówień i terminów ich realizacji.
 10. Należy rozważyć wprowadzenie regulacji, że zamawiający żąda dokumentacji tylko od np. dwóch wykonawców, których oferty zdobyły najwyższe oceny.
 11. Wymóg przepisu „dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert” jest często niemożliwy do spełnienia. Często bowiem dokumenty potwierdzają stan na dzień wydania.
 12. Zbyt krótkie terminy w postępowaniach na najmniejsze i największe zamówienia publiczne
 13. Prekwalifikacja w dialogu konkurencyjnym. Lewiatan proponuje zmniejszyć liczbę minimalną w dialogu konkurencyjnym do 3 wykonawców.
 14. W przypadku postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych, przepisy ustawy PZP nie dają możliwości obrony praw wykonawców na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 15. Przepisy art. 188 ust. 1 w zw. z art. 183 ust. 2 PZP przewidują możliwość zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem sprawy przez KIO. Na zawarcie umowy wyraża zgodę Izba postanowieniem. Zatem jeszcze przez merytorycznym rozpoznaniem sprawy często główny cel składania odwołania może być unicestwiony, skoro umowa może być zawarta. 

Źródło: Czarna lista barier___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz