czwartek, 16 maja 2013

Interpretacje przepisów przez UZP nie podlegają zaskarżeniu

Postanowieniem z dnia 6 marca 2013 r. (sygn. akt V SA/Wa 563/13), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, odrzucił skargę na pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2012 r. (znak: UZP/DP/O-AGA/34953/12249/12) w przedmiocie braku uzasadnionych podstaw do wytoczenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powództwa o unieważnienie części umowy w sprawie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że orzeczenie administracyjne ma charakter władczy i określa sytuację prawną indywidualnie oznaczonego adresata (jego prawa i obowiązki) w indywidualnej sprawie. Takiego charakteru nie posiada interpretacja przepisów prawa oraz informacja o braku uzasadnionych podstaw do wytoczenia powództwa przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 144a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że orzeczenie administracyjne ma charakter władczy i określa sytuację prawną indywidualnie oznaczonego adresata (jego prawa i obowiązki) w indywidualnej sprawie. Takiego charakteru nie posiada interpretacja przepisów prawa oraz informacja o braku uzasadnionych podstaw do wytoczenia powództwa przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 144a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W ramach posiadanych kompetencji Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest uprawniony do dokonywania ogólnej interpretacji przepisów ustawy Pzp, nie rozstrzyga zaś w sprawach indywidualnych sporów prawnych, powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie uprawnienie przysługuje jedynie sądom powszechnym.
 
W związku z powyższym przyjąć należy, iż stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące wniosków o zaskarżenie czynności zamawiających, skierowania wystąpień do zamawiających albo zaopiniowania zaistniałych kwestii, nie mogą stanowić przedmiotu skutecznej, podlegającej merytorycznemu rozpoznaniu, skargi do sądu administracyjnego.

Pismo Urzędu Zamówień Publicznych nie jest aktem administracyjnym, nie ma formy decyzji administracyjnej ani postanowienia, a w konsekwencji organ administracji nie ma obowiązku pouczenia strony o dopuszczalności wniesienia skargi (arg. z art. 107 § 3 zd. 2 k.p.a.).

Treść postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2013 r.

źródło: UZP
 
_________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz