piątek, 17 maja 2013

Wpis do ewidencji działalności regulowanej jako warunek udziału w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych


Zgodnie z nowymi regulacjami, z dniem 1 lipca br. gminy przejmują obowiązek polegający na odbieraniu (i zagospodarowaniu) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jest to nowe i dość skomplikowane zadanie, tak pod względem merytorycznym, logistycznym, jak również z punktu widzenia Prawa zamówień publicznych. W ogłaszanych postępowaniach przetargowych wykonawcy w wielu przypadkach korzystają ześrodków ochrony prawnej. W jednym z prowadzonych postępowań, w złożonym do KIO odwołaniu, wykonawca domagał się m.in. dodania do treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, wymogu posiadania przez podmioty ubiegające się o zamówienie wpisu do prowadzonego przez gminę rejestru działalności regulowanej, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ).

Żądanie odwołującego opierało się na art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W przedmiotowym postępowaniu taki warunek nie został przez zamawiającego postawiony.
 
Zamawiający w swojej argumentacji podnosił, iż działalność regulowana nie jest działalnością koncesjonowaną ani też działalnością, której wykonywanie wiąże się z obowiązkiem uzyskania zezwolenia, licencji lub zgody. Formalną podstawą prawną działalności (realizacji umów) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest uzyskanie przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jak czytamy w jednym z komentarzy prawny wymóg uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji itd. do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej jest wyrazem reglamentacyjnej działalności państwa w stosunku do mającej rangę zasady konstytucyjnej swobody działalności gospodarczej. Wykonywanie działalności gospodarczej na terenie RP jest wolne dla wszystkich na równych zasadach. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22 i 31 Konstytucji RP). Ograniczenie prawa do wolnego prowadzenia działalności następuje poprzez wprowadzanie przez ustawy rodzajów działalności administracyjnie reglamentowanej, tj. takich działalności, których prowadzenie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji itd. Natomiast działalność regulowana, o której mowa w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to nie tyle rodzaj uprawnienia, ile poddanie określonych rodzajów działalności gospodarczej regulacji administracyjnej (wymóg wpisu do specjalnego rejestru), pomimo braku możliwości ingerencji państwa w prawo do wykonywania takiej działalności. Wpis ma więc charakter ochronny w stosunku do podmiotów korzystających z usług przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarach wymagających szczególnej kontroli państwa, ale nie ma cech nadawania uprawnień do jej wykonywania (M. Stachowiak J. Jerzykowski Wł. Dzierżanowski Prawo zamówień publicznych Komentarz 4. Wydanie LEX a Wolters Kluwer business Warszawa 2010) .
 
Izba ustaliła i zważyła, iż zarzut wykonawcy w tym zakresie jest bezpodstawny. Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zapisy  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wskazują iż wpis do  ewidencji działalności regulowanej nie jest dokumentem, który zamawiający ma prawo żądać an etapie składania ofert. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przed podjęciem czynności wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Brak jest natomiast podstaw formalnych i prawnych w rozumieniu art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp do żądania załączenia do oferty wpisu do ewidencji działalności regulowanej, przedsiębiorcy zamierzającego odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Powyższe wynika również z treści art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, który mówi o uprawnieniach do określonej działalności czy czynności, a nie o wpisach do ewidencji działalności regulowanej.

Źródło: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 kwietnia 2013 r. sygn. akt KIO 644/13, KIO 647/13, KIO 648/13, KIO 658/13
* * *
Autor: Roman Cieślak
 


_________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz