wtorek, 28 maja 2013

Wykluczenie wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania


Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Informacje takie mogą być zawarte m. in. dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeniu lub dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp może mieć miejsce na każdym etapie postępowania.


Wykluczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, związane ze złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania ma miejsce w sytuacji, gdy wykonawca przedstawił nieprawdziwe informacje oraz informacje te mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania. Wykonawca składa zatem informacje nieprawdziwe, jeżeli stan rzeczy prezentowany w składanych przez niego oświadczeniach i dokumentach jest inny, niż w rzeczywistości. Nieprawdziwe informacje to takie, które nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Informacje mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jeżeli ich złożenie przesądza o wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub możliwości uznania oferty za najkorzystniejszą (zob. KIO 1424/11). Należy zauważyć, że zgodnie z art. 45 ust. 2 lit. g) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, s. 132, z późn. zm.) z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy. Wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp może mieć miejsce tylko w przypadku wykazania winy po stronie zamawiającego.

Złożone nieprawdziwe informacje będą skutkowały wykluczeniem tylko wtedy, kiedy mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania. Nie jest więc niezbędne wykazywanie, że przedstawienie informacji miało wpływ na wynik postępowania, a wystarczające jest wykazanie potencjalnego wpływu. Wynik postępowania to przede wszystkim kwalifikacja wykonawców, a więc także punktacja przyznana poszczególnym wykonawcom. Zaistnienie przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp powinno być udowodnione w sposób niebudzący wątpliwości. W wyroku z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. IV Ca 683/12 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że nie każda informacja nieprawdziwa musi być przyczyną wykluczenia wykonawcy, dlatego konieczne jest badanie przez zamawiających, czy podanie niezgodnych z rzeczywistością informacji było świadomym działaniem wykonawcy czy stanowiło np. zwykłą pomyłkę pracownika wykonawcy[1].

Przesłanką wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 jest niezgodność informacji podanej przez wykonawcę ze stanem rzeczywistym. Wskazówką do interpretacji przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 jest treść art. 45 ust. 2 lit. g) dyrektywy 2004/18/WE, zgodnie z którym „z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy”.

Wpływ na wynik lub możliwość wpływu na wynik postępowania należy każdorazowo odnieść do konkretnego stanu faktycznego. Dowód zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 spoczywa na tym, kto ze swojego twierdzenia w tym przedmiocie wywodzi skutek prawny, domagając się wykluczenia wykonawcy z postępowania. Na etapie badania ofert przy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp obowiązek udowodnienia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania ciąży na zamawiającym (w postępowaniu odwoławczym obowiązek wykazania, że informacja złożona przez odwołującego nie miała wpływu na wynik postępowania ciąży na odwołującym). Sam fakt złożenia informacji nieprawdziwej nie może stanowić podstawy do uznania, że okoliczność ta miała lub mogła mieć wpływ na wynik postępowania.

Należy zauważyć, że ustawodawca w art.24 ust. 2 pkt 3 Pzp wyraźnie nakazał zamawiającym dokonywanie w każdym przypadku oceny czy złożenie informacji miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Złożenie nieprawdziwych informacji nie jest bowiem uzależnione od winy wykonawcy, ponieważ może nastąpić wskutek omyłki wykonawcy, działania pod wpływem błędu co do rzeczywistego stanu rzeczy wywołanego własnym, jak również cudzego działania.

Dowód zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp spoczywa na tym, kto ze swojego twierdzenia wywodzi skutek prawny w postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania (art. 6 K.c. w zw. z art. 14). Nieprawdziwych informacji nie można domniemywać. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej okoliczności podania informacji nieprawdziwych powinny być wykazane w sposob nie budzący wątpliwości, z uwagi na skutek jaki niesie zastosowanie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, tj. obowiązek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, bez możliwości wezwania do uzupełnienia dokumentu niezłożonego lub obarczonego błędami w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z 7 stycznia 2009 r., sygn. akt XII Ga 433/08 stwierdził, że „dla zastosowania sankcji wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu złożenia nieprawdziwych informacji, nie jest więc wystarczające jedynie „uprawdopodobnienie” przez zamawiającego złożenia nieprawdziwych informacji. Tym samym, zamawiający wykluczając z tego powodu wykonawcę, musi mieć pewność co tego, że nastąpiło złożenie nieprawdziwych informacji, a ich złożenie było wynikiem celowego i zamierzonego działania wykonawcy i ponadto te informacje mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.”. (zob. KIO 138/13).

W razie stwierdzenia przez zamawiającego, że wykonawca złożył w swojej ofercie nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, niemożliwe jest zastosowanie art. 26 ust. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 podlega uzupełnieniu podlega dokument niezłożony lub dokument wadliwy. Stanowisko takie potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 października 2009 r. KIO/UZP 1223/09, w którym Izba orzekła, że, złożenie „nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania stanowi wyjątek od generalnego obowiązku wzywania do uzupełnienia wynikającego z art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż nie można zastąpić nieprawdziwej informacji prawdziwą. W odniesieniu do dokumentu zawierającego informację nieprawdziwą nie można uznać, iż ma się do czynienia z błędem, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który można sanować”. Podobny pogląd Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła w wyroku KIO/UZP 99/09.
 
* * *
Autor: Józef Edmund Nowicki[1] „Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 19 lipca 2012 r. (sygn. akt: IV Ca 683/12), uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 marca 2012 r. (sygn. akt KIO 478/12). Zarzuty skargi dotyczyły naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp winno nastąpić bez względu na przyczyny, z powodu których miało miejsce podanie nieprawdziwych informacji oraz, że złożenie nieprawdziwych informacji zawsze ma wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, iż bez względu na przyczynę podania przez wykonawców nieprawdziwych informacji, zamawiający nie jest uprawniony do wezwania wykonawców do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.”: tak w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych Nr 8 z 2012 r., str. 2.


__________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz