środa, 5 czerwca 2013

Czy można przedłużyć termin związania ofertą aż do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Czy wykonawca musi podawać konkretną datę związania ofertą, czy może równie dobrze wskazać jakieś zdarzenie, którego wystąpienie powoduje koniec terminu związania ofertą?


Odpowiedź na tak postawione pytanie znajdziemy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lutego 2013 r. (KIO 307/13). Izba stwierdziła, iż "brak jest podstaw do kwestionowania skuteczności przedłużenia terminu związania ofertą w sytuacji, gdy termin ten został określony przez określone zdarzenie, jakim jest podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego".
 
W uzasadnieniu wyroku czytamy, iż "w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę przepisy ustawy Pzp nie przewidują jakiś ograniczeń czasowych co do tego, na jaki czas może nastąpić maksymalnie przedłużenie terminu związania ofertą (...) Wykonawca powinien przedłużyć ważność swojej oferty przed upływem terminu związania ofertą w dowolny sposób, tak, aby zabezpieczyć ją co najmniej do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej. Skoro Przystępujący przedłużył termin związania ofertą aż do czasu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego brak jest tym bardziej podstaw do uznania, że zachodzi w tym względzie przesłanka do wykluczenia wykonawcy z postępowania.” 
 
 
___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz