czwartek, 6 czerwca 2013

Czy wykonawcy wezwany do uzupełnienia dokumentów może przedstawić inne dokumenty niż żądane przez zamawiającego?

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Na tle tego przepisu powstaje jednak pytanie, czy wykonawca może przedstawić inne dokumenty, niż te które żąda od niego zamawiający?

Odpowiedź na to pytanie udzieliła Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku z dnia 19 marca 2013 r. (KIO 529/13). W uzasadnieniu czytam, iż "zamawiający ma nie tylko prawo ale i obowiązek wskazać, jakiego oświadczenia lub dokumentu oczekuje. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów musi być bowiem jednoznaczne i konkretne, tak, aby wykonawca był w stanie stwierdzić, czego w jego ofercie brakuje lub na czym polegał błąd w złożonym dokumencie. Nie oznacza to jednak, że wykonawca nie może przedłożyć innych dokumentów czy oświadczeń niż wezwane".
 
Izba uznała, że zamawiajacy ma możłwiosć wykluczyć wykonawcę jedynie w takiej sytuacji, gdy wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. "Tym samym wykonawca może uznać, że inny niż żądany przez zamawiającego  dokument czy oświadczenie, będące w posiadaniu wykonawcy lepiej potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu i przedłożyć go w miejsce wezwanego. Ryzyko takiego działania obciąża wykonawcę, który może źle odczytać wezwanie zamawiającego i w efekcie złożyć dokument nie odpowiadający wymaganiom zamawiającego, a więc nie potwierdzający spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie wykonawca decydując się na samodzielne określenie sposobu dowodzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w przypadku błędu pozbawia się możliwości ponownego skorzystania z dobrodziejstwa art. 26 ust. 3 ustawy.”

 
 
 
__________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz