piątek, 7 czerwca 2013

Nieprawidłowa kwalifikacja prawna czynności zamawiającego a wpływ na wynik postępowania


Korzystanie ze środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych obarczone jest wieloma ograniczeniami. Jedno z nich zawarte jest w przepisie art. 192 ust. 2 Pzp, który stanowi, iż KIO uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.Przepis ten sprawia, iż nie każde naruszenie przepisów ustawy Pzp prowadzi do uwzględnienia odwołania. Musi być to bowiem naruszenie kwalifikowane, skutkujące zmianą lub możliwością zmiany wyniku postępowania.
 
Jak wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 marca 2013 r. (KIO 467/13) "za wynik postępowania należy uznać jego rezultat (tj. wybór danej oferty jako najkorzystniejszej, bądź unieważnienie postępowania)".
 
Tym samym, jak czytamy w wyroku "nieprawidłowa kwalifikacja prawna dokonanej przez zamawiającego czynności przy właściwych faktycznych podstawach jej dokonania nie może skutkować uwzględnieniem odwołania. Co najwyżej nieścisłość formalna w tym zakresie może skutkować uznaniem przez Izbę, że to formalne naruszenie przepisów ustawy Pzp pozostaje bez wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  – stosownie do art. 192 ust. 2 ustawy Pzp (por. wyrok Izby z 11 czerwca 2012 r., sygn. akt KIO 1085/12).”

źródło: Informator UZP nr 5/2013.

_________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz