poniedziałek, 10 czerwca 2013

Okres ważności wadium wniesionego w pieniądzu


Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Powstaje jednak pytanie, czy element terminowego ograniczenia ważności wadium występuje w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu?

Problem ten był przedmiotem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2013 r. (KIO 507/13). W uzasadnieniu do tego wyroku czytamy, iż - „Wykonawca wnosząc wadium w pieniądzu nie określa, na jaki okres zostaje ono wniesione. Taka forma wnoszenia wadium różni się w tym zakresie od innych form, np. gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej, gdzie zobowiązany z gwarancji w dokumencie gwarancji na ogół określa termin, do którego jego zobowiązanie istnieje. Element terminowego ograniczenia ważności wadium nie występuje w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu. Należy zatem przyjąć, że wadium wniesione w pieniądzu jest ważne tak długo, dopóki pozostaje na rachunku zamawiającego". 
 
Tym samym zdaniem KIO wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu nie musi dokonywać dwóch czynności, tj. jednoczesnego przedłużenia terminu związania ofertą i terminu ważności wadium - "Ustawodawca ustanowił obowiązek przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium po to, by oferta wykonawcy  przez cały czas jej obowiązywania była zabezpieczona wadium. Oczywistym jest zatem, że w przypadku, gdy wadium nie ma zakreślonego terminu jego ważności, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, nie ma potrzeby składania dodatkowego oświadczenia woli w kwestii przedłużenia jego ważności.”


 
źródło: Informator UZP nr 5/2013


___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz