poniedziałek, 3 czerwca 2013

Program LENIENCY – jak uniknąć sankcji za udział w zmowie przetargowej?

W Polsce od 1 maja 2004 r. obowiązuje tzw. program łagodzenia kar leniency. Na podstawie tej regulacji „skruszony” uczestnik zmowy przetargowej może się ubiegać o złagodzenie dotkliwej kary lub nawet odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za udział w niedozwolonym porozumieniu.
 
Zmowy przetargowe, podobnie jak przeważająca większość porozumień ograniczających konkurencję, mają na ogół charakter nieformalny. Najczęściej są zawiązywane podczas poufnych rozmów, a ich uczestnicy zabezpieczają się przed wymiarem sprawiedliwości i ukaraniem– przede wszystkim unikając wszelkich umów/ uzgodnień tego rodzaju na papierze. Stąd olbrzymia trudność w wykrywaniu zmów- które przecież mają wymierny wpływ na konkurencyjność rynku danego rodzaju oraz wynik postępowania przetargowego. Aby wzmocnić skuteczność zwalczania tych najpoważniejszych i najgroźniejszych dla rynku przypadków naruszania prawa konkurencji, w wielu krajach opracowano i wdrożono programy łagodzenia kar dla tych uczestników niedozwolonych porozumień, którzy podejmą współpracę z urzędami antymonopolowymi.

 
Programy leniency (z ang. „pobłażliwość, wyrozumiałość, łagodność”) od wielu lat z powodzeniem funkcjonują w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

 
W Polsce program leniency funkcjonuje od dziewięciu lat. Jego podstawę prawną stanowi Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (por. również rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz.U. z 2009 r. Nr 20 poz. 109).

 
Kto może skorzystać z programu?
 
Przede wszystkim przedsiębiorca powinien spełnić warunki określone w ustawie oraz jako pierwszy poinformować o stosowanej praktyce (liczy się data i godzina wpływu wniosku).

 
O odstąpienie od kary może liczyć przedsiębiorca, który:
1)      nie był inicjatorem porozumienia ani nie nakłaniał do udziału w nim,
2)      jako pierwszy z uczestników zmowy dostarczy informacji o istnieniu zakazanego porozumienia, wystarczającej do wszczęcia postępowania antymonopolowego, lub przedstawi dowód umożliwiający wydanie decyzji – pod warunkiem, że UOKiK jeszcze tych informacji lub dowodów nie posiada,
3)      będzie aktywnie współpracować z Prezesem Urzędu w toku postępowania, dostarczając wszelkich dowodów, którymi dysponuje,
4)      zaprzestanie udziału w porozumieniu najpóźniej w dniu zgłoszenia się do Urzędu.

 
W przypadku, gdy jednak przedsiębiorca nie spełnia tych warunków, może ubiegać się o zmniejszenie sankcji finansowej, pod warunkiem, że:
1)      przedstawi dowód, który przyczyni się do wydania decyzji
oraz
2)      zaprzestanie uczestnictwa w porozumieniu.

 
Co powinien zawierać wniosek?

 
We wniosku o leniency warto opisać zawarte nielegalne porozumienie poprzez wskazanie uczestniczących w nim przedsiębiorców, terenu jaki obejmowało, produktów lub usług nim objętych, celu porozumienia, jak doszło do jego zawarcia, a także jaką rolę odegrali poszczególni uczestnicy (przede wszystkim kto był jego inicjatorem).

 
Wnioskujący przedsiębiorca powinien dołączyć do tak przygotowanego wniosku oświadczenie, z którego będzie wynikało, że zaprzestał uczestniczenia w zakazanym porozumieniu (ze wskazaniem dokładnego terminu) oraz że nie był jego inicjatorem i nie nakłaniał innych firm do  uczestniczenia w nim. Wniosek powinien zostać poparty dowodami, np. wydrukami z poczty e-mailowej czy innego rodzaju dokumentami uwiarygadniającymi treść wniosku.

 
Uczestnik zmowy, który chce wziąć udział w programie łagodzenia kar (Leniency), powinien złożyć formalny wniosek. Można to zrobić:
  • osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1),
  • pocztą na adres: Departament Ochrony Konkurencji UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
  • faksem (22) 826 10 33,
  • e-mailem na adres: leniency@uokik.gov.pl,
  • ustnie pracownikowi UOKiK do protokołu.
W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu oryginał należy dostarczyć do UOKiK w ciągu trzech dni. Dodatkowe informacje o programie Leniency można uzyskać pod numerem infolinii: (22) 55 60 555.

 
Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców zawierają Wytyczne w sprawie programu łagodzenia kar dostępne na stronie www.uokik.gov.pl.

 
 

 
* * *
Autor: Małgorzata Pętela

 
_________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

 

1 komentarz:

  1. Jakie są statystyki tego programu ? Rzeczywiście uczestnicy zmowy tak chętnie korzystają z tego prawa ?

    OdpowiedzUsuń