poniedziałek, 3 czerwca 2013

Przesłanki odrzucenia odwołania należy interpretować ściśle

Tak orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w swoim wyroku z dnia 11 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: XIX Ga 179/13). Wyrok ten zapadł na skutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lutego 2013 r. (sygn. akt: KIO 252/13) o odrzuceniu odwołania z powodu braku przekazania zamawiającemu, wraz z kopią odwołania, wymienionych w treści odwołania dokumentów.

Jak wynika z oficjalnej strony Urzędu Zamówień Publicznych, Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, iż odrzucenie odwołania bez rozważenia rzeczywistego wpływu na treść tego odwołania nie dołączonych zamawiającemu przy kopii odwołania dowodów, jest niczym nieuzasadnionym formalizmem, nie znajdującym oparcia w obowiązujących przepisach.

 
O okolicznościach faktycznych i prawnych tej sprawy UZP szczegółowo informowało w dniu 18 kwietnia 2013 r. (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2490).
 
Na strony UZP czytamy dodatkowo, że należy podkreślić, iż stwierdzając wadliwość odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą, Sąd Okręgowy ocenił i zbadał zasadność wniesionego odwołania, ustosunkowując się merytorycznie do zarzutów w nim zawartych. Takie rozstrzygnięcie Sądu w pełni koreluje z treścią art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, iż Sąd Okręgowy rozpoznający skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie może uchylić zaskarżonego orzeczenia i przekazać sprawy Izbie do ponownego rozpoznania. Celem sądowej kontroli orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej jest bowiem wydanie przez Sąd Okręgowy orzeczenia zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie co do zasadności środków ochrony prawnej, z których korzystali wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 

__________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz