środa, 3 lipca 2013

Interes w uzyskaniu zamówienia


 
Zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Kwestia posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia jest bardzo istotna, gdyż jest to przesłanka dopuszczalności wniesienia odwołania.


W orzecznictwie pojęcie interesu w uzyskaniu zamówienia jest traktowane dość szeroko. Dla przykładu, w wyroku z dnia 11 lipca 2011 r. (KIO 1389/11) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że niezbędnym do wykazania interesu w uzyskaniu danego zamówienia „jest chociażby potencjalna możliwość uzyskania przez odwołującego zamówienia”.

 
Z kolei Sąd Najwyższych w swoim postanowieniu z dnia 27 maja 2010 r. (III CZP 25/10) stwierdził, iż wykładnię tego pojęcia „należy dokonywać szeroko, tj. obejmując nie tylko sytuacje, gdy interes podmiotu wnoszącego środek ochrony w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku".

 
Z kolei w jednym z najnowszych orzeczeń KIO z dnia 2 kwietnia 2013 r. (KIO 669/13) czytamy, że dopóki „odwołujący jest uczestnikiem postępowania i nie został skutecznie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona, a dodatkowo złożył ofertę sklasyfikowaną w rankingu ofert na 2. pozycji i kwestionuje ofertę najkorzystniejszą, dopóty zachowuje interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę wskutek wadliwych czynności, podjętych przez Zamawiającego. W żadnym razie rozstrzygającego znaczenia, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, nie może mieć hipotetyczne założenie uczynione przez Zamawiającego, że Odwołujący nie jest w stanie wykazać spełniania warunków udziału w postępowaniu, a tym samym, jako podmiot niezdolny do realizacji zamówienia, nie może go uzyskać”.
 
* * *
Autor: Witold Jarzyński

___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz