środa, 24 lipca 2013

Liczy się cena za całość zamówienia

Zgodnie z regulacją art. 89 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W praktyce przeprowadzania postępowań przetargowych możemy bardzo często spotkać się z wykonawcami, którzy kwestionują oferty konkurencji powołując się nie na całość ceny a na fakt, iż poszczególne jej elementy zostały źle skalkulowane.

Takie postępowanie będzie jednak nieskuteczne. Krajowa Izba Odwoławcza zgodnie orzeka, iż rażąco niska może być tylko cena końcowa, a nie jej poszczególne elementy. Jednym z najnowszych orzeczeń w tym temacie jest wyrok KIO z dnia 16 maja 2013 r. (sygn. akt 992/13), w którym możemy przeczytać, że „jak wynika z literalnego brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  -  przy ocenie czy mamy do czynienia z „rażąco niską ceną” należy brać pod uwagę cenę całkowitą oferty a nie ceny jednostkowe za poszczególne elementy oferty. Tak więc ocena tego czy dana oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia powinna być dokonana, co do zasady, w odniesieniu do całości ceny zaproponowanej przez wykonawcę (przykładowo wyrok SO w Lublinie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 425/04 oraz wyrok SO w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 219/05)".
 
W omawianym orzeczeniu Izba odniosła się również do kwestii strategii cenowej poszczególnych firm konkurujących o zamówienie publiczne: "Każdy z wykonawców ma bowiem własny sposób budowania strategii cenowej w składanej ofercie i kalkulacji jej elementów składowych. Tak więc różnica w cenie oferty pomiędzy cenami zaoferowanymi w ofertach złożonych przez poszczególnych wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie jest naturalnym objawem strategii cenowej tego wykonawcy, jak i konkurencji na rynku tego rodzaju usług. Nie jest także elementem wystarczającym dla stwierdzenia rażąco niskiej ceny którejś z ofert".
 
 


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

1 komentarz:

  1. Jeśli coś jest zbyt tanie, to gdzieś zawsze musi być jakiś haczyk

    OdpowiedzUsuń