sobota, 27 lipca 2013

Nazwa producenta i model sprzętu a tajemnica przedsiębiorstwa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niekiedy dochodzi do kolizji dwóch zasad. Pierwszą jest zasada jawności postępowania. Pzp wprowadzając generalną zasadę jawności w stosunku do złożonych ofert, czyni jednak zastrzeżenie, iż zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzeże w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione. W praktyce udzielania zamówień publicznych pojawiają się jednak sytuacje, gdy trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która zasada powinna przeważyć (jawności postępowania czy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa). 

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
  • ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
  • nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Jednym z najnowszych wyroków Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała problem uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. (KIO 1239/13 z dnia 7 czerwca 2013 r.). W ocenie Izby nie noszą znamion tajemnicy przedsiębiorstwa informacje wskazujące na producenta oraz model oferowanego sprzętu. "Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie pozostawił wykonawcom dowolności w zakresie skomponowania infrastruktury sprzętowo-systemowej co mogłoby by być uznane za know-how danego wykonawcy. Zdaniem Izby tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowi umiejętność doboru sprzętu odpowiadającego szczegółowym wymogom postawionym przez zamawiającego. Za powyższym przemawia chociażby fakt, że wszyscy wykonawcy zaoferowali np. taki sam model serwera".

Należy jednak pamiętać, iż nawet w opinii Urzędu Zamówień Publicznych niemożliwym jest wyczerpujące wskazanie informacji lub dokumentów będących integralną częścią oferty stanowiących jednocześnie tajemnicę przedsiębiorstwa. Pomocne w tym zakresie za każdym razem będzie orzecznictwo sądów powszechnych, które służy wyjaśnieniu przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce.


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

2 komentarze:

  1. Często przepisy się wykluczają, można się w tym nieźle zamotać niestety :(

    OdpowiedzUsuń
  2. W mojej opinii te sprawy są dość jasne, bo nawet jeżeli przedsiębiorstwo ma jakąś tajemnicę, to zawsze widać, kiedy z niej skorzystało. Np. oczywistym jest, że niezależnie od tego w jaki sposób firma wytwarza produkty, są one zawsze najwyższej jakości - jeśli nie wierzycie, to śmiało - klik i zaraz zobaczycie.

    OdpowiedzUsuń