czwartek, 18 lipca 2013

Partnerstwo innowacyjne

Tym razem słów kilka o projekcie nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Przewiduje ona wśród licznych zmian, między innymi nowe możliwości dla zamawiających jeśli chodzi o procedury postępowania. Jedną z nich jest wprowadzenie zupełnie nowej procedury: partnerstwa innowacyjnego.W procedurze tej,  każdy wykonawca mógłby złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu , przedstawiając informacje na potrzeby kwalifikacji podmiotowej wymagane przez instytucję zamawiającą. Informacje te zawierałyby przede wszystkim określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, które nie może zostać zaspokojone przez zakup produktów , usług lub robót budowlanych dostępnych już na rynku. Co ciekawe, zamawiający mógłby podjąć decyzję o ustanowieniu partnerstwa innowacyjnego z jednym partnerem lub z wieloma partnerami.  Celem takiego partnerstwa  powinno być opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych. Specyficzną cechą tej procedury byłoby to, iż w ramach partnerstwa innowacyjnego ustalić należy cele pośrednie, a po zakończeniu każdego z etapów, zamawiający mógłby zakończyć partnerstwo innowacyjne, lub w przypadku partnerstwa innowacyjnego z wieloma partnerami, zmniejszyć liczbę partnerów poprzez rozwiązanie poszczególnych umów.

Powyższa procedura jest ciekawą alternatywą dla zamawiających którzy są potencjalnymi odbiorcami produktów, usług lub robót innowacyjnych, oraz wykonawców którzy taką działalnością się zajmują. Z jednej strony procedura jest konkurencyjna  i sformalizowana (wniosek o dopuszczenie może zgłosić każdy) z drugiej strony pozostawia zamawiającym pewien zakres elastyczności, nawet już po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (zamawiający może zrezygnować z partnerstwa w trakcie jego trwania po zakończonym etapie). Nie wiadomo jaki ostatecznie kształt przyjmą przepisy regulujące partnerstwo innowacyjne, ale myślę że należy je śledzić z uwagą, ponieważ dla pewnej grupy zamawiających i wykonawców procedura ta może okazać się bardzo atrakcyjna.
 
Nowością jest też wprowadzenie nowych przesłanek wyboru procedury  konkurencyjnej z negocjacjami lub dialogu konkurencyjnego. Zamawiający mógłby stosować powyższe procedury  np. w przypadku kiedy usługi dostawy lub roboty budowlane obejmowałyby rozwiązania projektowe lub innowacyjne, lub  kiedy zamówienie nie mogłoby zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące charakteru stopnia złożoności lub struktury prawnej i finansowej albo z uwagi na ryzyko związane z tymi robotami budowlanymi, usługami lub produktami.

Mając na uwadze, że projekt nowej dyrektywy znosi dotychczasowy podział na usługi priorytetowe i niepiorytetowe, wprowadzenie dodatkowych możliwości udzielania zamówień zgodnie z procedurami innymi niż podstawowe, wydaje się słuszny. Należy jednak pamiętać, że z jednej strony ustawodawca daje nowe możliwości zamawiającym (poprzez nowe przesłanki), z drugiej strony przesłanek tych trzeba się ściśle trzymać  i muszą one mieć odzwierciedlenie w konkretnych okolicznościach faktycznych.

 
* * *
Autor: Robert Zugaj
 Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

1 komentarz:

  1. Dyrektywa zapowiada się ciekawie. Zobaczymy co z tego wyjdzie i jak zostanie przeniesiona na polski grunt.

    OdpowiedzUsuń