środa, 31 lipca 2013

Sejm uchwalił wyłączenie obowiązku stosowania Pzp do udzielania zamówień publicznych przywięziennym zakładom pracy

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie  ustawy – Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest dodanie w art. 4 pkt 14 wyłączenia obowiązku stosowania procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych do udzielania zamówień publicznych przywięziennym zakładom pracy w celu zatrudniania osób pozbawionych wolności.
 
Spod obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych zostały zwolnione zamówienia publiczne udzielane przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzącym działalność w formie przedsiębiorstw państwowych oraz instytucji gospodarki budżetowej. Powyższe zamówienia będą udzielane poza przepisami Prawa zamówień publicznych wyłącznie wtedy, gdy będą spełnione łącznie następujące przesłanki:
  1. zamówienie będzie udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności,
  2. wartość zamówienia będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
  3. zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy będzie dotyczyła zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
  4. przedmiot zamówienia  należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.
Uchwalona zmiana w ustawie Prawo zamówień publicznych wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Służbę Więzienną, dotyczącym systemowego uregulowania problematyki zatrudniania osób pozbawionych wolności, w tym wprowadzenia zachęt do tworzenia miejsc pracy dla tych osób oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających przywięziennym zakładom pracy realizację nałożonych na nie przez państwo zadań publicznych w zakresie zatrudniania i resocjalizacji osób skazanych. Przewidywane w nowelizacji wyłączenie ma służyć polepszeniu kondycji finansowej przedsiębiorstw przywięziennych i instytucji gospodarki budżetowej, które w odróżnieniu od konkurujących z nimi przedsiębiorstwami, które nie zatrudniają osób pozbawionych wolności, ponoszą szereg dodatkowych kosztów działalności penitencjarnej, związanych m.in.: z niską wydajnością, brakiem kwalifikacji zawodowych oraz dużą rotacją zatrudnionych skazanych, zwiększonymi nakładami na szkolenia i przyuczanie tych osób do pracy, utrzymywaniem zabezpieczeń ochronnych miejsc zatrudnienia, a także dozorowaniem i konwojowaniem osadzonych.

Przyjęte rozwiązanie  wpłynie na zwiększenie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, przez co zostanie osiągnięty cel społeczny, polegający na uczynieniu z zatrudnienia skazanych skutecznego środka realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu więźniów. Zatrudnienie skazanych powinno umożliwić im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności, dzięki resocjalizacji poprzez wykonywanie pracy w przywięziennych zakładach pracy.

Uchwalone wyłączenie spod obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych stanowi odzwierciedlenie instytucji zamówień wewnętrznych tzw. „zamówień in-house” oraz jest zgodne z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wyłączenie wpisuje się w przewidziane w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-107/98 „Teckal” przesłanki dopuszczalności ograniczenia stosowania zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych, gdyż będzie miało zastosowanie wyłącznie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości lub jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej a podległymi im przywięziennymi zakładami pracy oraz w zakresie zamówień o wartościach niższych od progów zastosowania dyrektyw unijnych, należących do działalności podstawowej tych zakładów, których zasadnicza część działalności dotyczy wykonywania zadań na rzecz zamawiającego.

źródło: uzp.gov.plWyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz